کارفرما

کارفرما کیست و چه وظایف و اختیاراتی دارد؟

کارفرما کیست و چه وظایف و اختیاراتی دارد؟ کارفرما در لغت به معنای صاحب کار، صاحب کارخانه، آن که به کاری فرمان دهد و نیز کسی که دستور کار بدهد، آمده است و در مقابل کارگر می‌باشد در تعریف قانون کار ، کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر ... ادامه مطلب