سامانه در مرحله آزمایش نهایی می باشد و زودی راه اندازی خواهد شد.