حق بیمه چیست ؟

حق بیمه وجهی است که کارفرما بابت بیمه اجتماعی کارگران از حقوق کارگر کسر و ســهم خود را نیز به آن می افزاید و به شعب سازمان تامین اجتماعی پرداخت می کند. میزان حق بیمه ۳۰ درصد دســتمزد دریافتی کارگر است که بابت خدماتی از قبیل بازنشســتگی و فوت بعد از بازنشســتگی ۱۲ درصد، فوت قبل از بازنشستگی ۲درصد، ازکارافتادگی ۴درصد،درمان ۹درصد، بیمه بیکاری ۳ درصد است. سهم کارفرما از حق بیمه ۲۳ درصد و سهم بیمه شده ۷ درصد است.
وجوه مشمول کسر حق بیمه:
تمــام وجوه و مزایای نقــدی و یا غیرنقدی مستمر که تحت هر عنوان به صورت مزد، حقوق، کارمزد و یا کارآموزی در مقابل کار به بیمه شده پرداخت می شود، مشمول کسر حق بیمه می شود.

بنابراین پرداختی های زیر مشمول کسر حق بیمه اســت:

۱ مزد
۲ حقوق
۳ دستمزد
۴ مزایای مستمر شغلی
۵ اضافه کار
۶ حق الزحمه
۷ نوبت‌کاری
۸ فوق العاده مشاغل سخت و زیان آور
۹ حق حضور در جلسات
۱۰ کار شب و فوق العاده کشیک
۱۱ مزد ایام تعطیل و مرخصی
۱۲ کمک هزینه مسکن
۱۳ پاداش مستمر
۱۴ دریافتی افرادی که به طور کارمزد به کار اشتغال دارند
۱۵ دریافتی کارآموزان (در مواردی که افراد جهت یادگیری مشاغل در کارگاه ها وجهی دریافت می کنند)
۱۶ ایاب و ذهاب کارکنان که به صورت ماهیانه برای رفت و آمد به محل کار و منزل پرداخت می‌شود.

 بنابراین مزایای زیر مشمول کسر حق بیمه نمی‌شوند:

۱ بازخرید ایام مرخصی
۲ هزینه عائله مندی
۳ هزینه سفر و فوق‌العاده ماموریت
۴ عیدی
۵ مابه‌التفاوت کمک هزینه مسکن و خواربار در ایام بیماری
۶ حق شیر
۷ پاداش نهضت سواد آموزی
۸ حق التضمین (کسر صندوق)
۹ خسارت اخراج و مزایای پایان کار
۱۰ پاداش افزایش تولید (در صورتی که بیش از حقوق دو ماه در سال پرداخت نشود)

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.