صفحه نخست

درباره ما

اداره کار

تامین اجتماعی

ثبت شرکت

ایزو

قوانین و مقررات

وبلاگ

پرسش و پاسخ

تماس با ما

در صورت استخدام در سازمان هایی که مشمول نظام حمایتی دیگری هستند ،تکلیف سوابق قبلی پرداخت حق بیمه نزد سازمان تامین اجتماعی ، چه می شود؟

چنانچه سوابق مورد نظر مورد پذیرش صندوق ذیربط باشد انتقال سوابق مربوطه با رعایت ضوابط مقرر امکانپذیر خواهد بود.

١-در حال حاضر بیمه شده تامین اجتماعی هستم ، برای انتقال سوابق خدمت دولتی خود در صندوق قبلی ، چه کار باید بکنم؟

پاسخ : بیمه شده می بایست با در دست داشتن حکم قطع رابطه استخدامی به شعبه محل پرداخت حق بیمه مراجعه تا پس از کسب اطلاعات و آگاهی های لازم در صورت تمایل نسبت به ارائه درخواست انتقال کسور بازنشستگی سوابق خدمت گذشته خود اقدام نماید.

٢-آیا ماده ٤٥ برنامه پنجم برای ایثارگرانی که با استعفا ، سوابق دولتی خود را به تامین اجتماعی منتقل می کنند قابلیت اجرایی پیدا کرده است یا خیر ؟

پاسخ : مشمولین ماده ٤٥ قانون برنامه پنجم توسعه ، آن دسته از ایثارگران و فرزندان شهدا می باشند که تغییر صندوق بیمه ای و متعاقباً بیمه پردازی آنان نزد سازمان تامین اجتماعی صرفاً می بایست به دلیل تغییر دستگاه استخدامی باشد. مصادیق تغییر دستگاه استخدامی می تواند ناشی از تغییر ساختار سازمانی و ماهیت دستگاه و یا انتقال فرد از دستگاهی به دستگاه دیگر باشد و سایر حالات قطع رابطه استخدامی برای این قبیل متقاضیان موضوعیت نخواهد داشت.

٣- اینجانب حدود ده سال بطورتمام وقت در قالب نیروی شرکتی و تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی در دانشگاه و بعنوان کارشناس مشغول بکار بودم که پس از تغییر وضعیت استخدامی و رسمی شدن در سال ٨٤ به صندوق سازمان بازنشستگی تغییرصندوق یافتم آیا سوابق من که درقالب نیروی شرکتی بوده در احتساب سنوات بازنشستگی من درسازمان بازنشستگی قابل قبول می باشد؟ سوال دوم آیا می توانم دوباره به صندوق تامین اجتماعی برگردم و در این صورت چه کار باید بکنم؟

پاسخ : انتقال سوابق غیر دولتی از نظر این سازمان بلامانع بوده ، لیکن پذیرش و یا عدم پذیرش آن متوجه صندوق بازنشستگی کشوری می باشد ضمنا امکان تغییر صندوق بازنشستگی در اجرای ماده ٤٢ قانون برنامه سوم توسعه، تنفیذ شده در ماده ١٠٣ قانون برنامه چهارم و بند ب ماده ٢٨ قانون برنامه پنجم صرفاً برای یکبار با رعایت شرایط مقرر (از جمله پرداخت مابه التفاوت متعلقه) میسر می باشد.

٤- ده سال سابقه در صنایع دفاع دارم اگر بخواهم به بیمه تامین اجتماعی تبدیل کنم چقدر هزینه دارد و پرداخت آن به عهده من است یا صنایع دفاع؟ فرمول تبدیل چیست؟

نحوه محاسبه مابه التفاوت متعلقه مشمولین قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی در اجرای ضوابط مقرر در تبصره های الحاقی به آئین نامه اصلاحی تبصره ٣ ماده واحده قانون مذکور مصوب ٣/٨/٧٧ هیأت وزیران صورت می پذیرد که برابر است با ١٨% آخرین حقوق و مزایای مبنای برداشت کسور در محل خدمت قبلی یا حقوق و مزایای مبنای کسر حق بیمه زمان تقاضا در محل خدمت جدید ( هرکدام بیشتر باشد) به ازاء طول مدت خدمت به کسر میزان وجوه منتقله از صندوق مربوطه (سهم شخص و کارفرما) . ضمناً حسب مقررات قانونی مورد عمل پرداخت مابه التفاوت متعلقه متوجه بیمه شده متقاضی می باشد.

٥- آیا سوابق تامین اجتماعی کارمندان رسمی دولت پس از بروز رسانی به صندوق بازنشستگی کشوری منتقل می شود یا خیر در هر صورت بر اساس کدام بخشنامه عمل می شود ؟

پاسخ : با عنایت به دستورالعمل بند "ز" تبصره ١٥ ماده واحده قانون بودجه سال ٩٣ کل کشور وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آندسته از مستخدمین رسمی دولت که صندوق بیمه ای آنان در دوران پیمانی یا قراردادی، صندوق تأمین اجتماعی بوده و به تبع رسمی شدن، به حکم قانونگذار به صندوق بازنشستگی کشوری تغییر یافته باشند و کسور حق بیمه آنان قبل از لازم الاجرا شدن قانون بودجه سال ٩٣ کل کشور به صندوق مذکور منتقل نشده باشد، توسط این سازمان به روز رسانی می گردد.در غیر اینصورت در اجرای قانون نقل و انتقال حق بیمه مصوب ٢٧/٣/٦٥ پرداخت مابه‌التفاوت بر عهده بیمه شده خواهد بود.

٦- درسال ٦٦ بعنوان پاسدار دانش آموز وارد سپاه پاسداران شدم و یکسال در هنرستان سپاه تحصیل کردم ولی در تاریخ ٦٧/٠٤/٢٩طی یک نامه رسمی به من اعلام شد یگر بوجود هنرستان سپاه نیست و من تحصیلم را در هنرستان بهشهر ادامه دادم و اکنون کارمند کمیته امداد هستم . آیا با این نامه رسمی سپاه میتوانم سوابقم را مانند سربازی از سازمان خریداری نمایم

پاسخ : چنانچه بابت سوابق تحصیل در هنرستان سپاه، کسوری نزد صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح موجود باشد، به شعبه تامین اجتماعی ذیربط مراجعه تا پس از ارائه درخواست انتقال کسور زمینه انتقال سوابق مورد نظر در اجرای مقررات قانون نقل وانتقال حق بیمه مصوب ٢٧/٣/٦٥ مجلس شورای اسلامی نزد سازمان فراهم گردد

٧- سازمان با حق بیمه های پرداختی اشخاص چه میکند ؟ اگر حق بیمه ها ی مذکور سرمایه گذاری میگرددسود آن متعلق به کیست ؟و چرا در موقع تغییر صندوق بیمه بازنشتگی سود حاصله به صندوق جدید را منتقل نمی کنید؟مگر نه اینکه این سود متعلق به شخص بیمه گذار است ؟

پاسخ : حسب ماده واحده قانون نقل وانتقال حق بیمه یا بازنشستگی مصوب ٢٧/٣/٦٥ مجلس شورای اسلامی; حق بیمه یا بازنشستگی سوابق خدمت اشخاصی که وجوهی را به هریک از صندوقهای بیمه یا بازنشستگی پرداخت نموده اند در صورتیکه بعد از تاریخ تصویب این قانون از شمول خدمات صندوق بازنشستگی مربوط خارج شده و زیر پوشش صندوق بیمه یا بازنشستگی دیگری قرار گیرند، کلیه وجوهی که به صندوق بیمه یا بازنشستگی قبلی مستخدم پرداخت شده است ( اعم از سهم بیمه شده و کارفرما ) پس از کسر حق درمان عیناً به صندوقی که مستخدم مشترک آن شده است واریز خواهد شد و در حال حاضر اقدامات سازمان تامین اجتماعی مبتنی بر ضوابط قانونی فوق صورت می پذیرد. بدیهی است تحقق خواسته مطروحه مستلزم تصویب آن در مرجع قانونگذارخواهد بود.

آیا می دانید ؟

 • leaving

  مفهوم ترك كار كارگران چیست؟

  ترک کار عبارت است از فسخ یکجانبه قرارداد کار از طرف کارگر بدون مجوز قانونی. برای محقق شدن ترک کار نیز کارگر می بایست قصد و نیت انجام چنین عمل حقوقی را داشته باشد. بنابر این در صورتی که قصد و نیت فسخ قرارداد وجود نداشته باشد عمل انجام شده یعنی (حضور نیافتن در کارگاه) ترک کار محسوب نمی شود.
 • workers wage

  حق سنوات کارگران چیست؟

  مطابق با ماده 24 قانون کار: درصورت خاتمه قرارداد کار، کار معین یامدت موقت، کارفرما مکلف است به کارگری که مطابق قرارداد، یکسال یا بیشتر، به کار اشتغال داشته است برای هر سال سابقه، اعم از متوالی یا متناوب براساس آخرین حقوق مبلغی معادل یکماه حقوق به عنوان مزایای پایان کار به وی پرداخت نماید
 • mozd

  تعریف مزد چیست؟

  طبق ماده ۳۴ قانون کار ، کلیه پرداخت های قانونی به کارگر به اعتبار قرارداد کار اعم از مزد یا حقوق ،کمک عائله مندی ، هزینه های مسکن ، خواربار ، ایاب و ذهاب ، مزایای غیر نقدی و نظایر اینها حق السعی و طبق ماده ۳۵ قانون کار وجوه نقدی یا غیر نقدی و یا مجموع آنها که در مقابل انجام کار به کارگر پرداخت می شود مزد نامیده می شود.

تنظیم انواع قراداد

vekalat
تنظیم و ثبت انواع قرداد های فی ما بین کارگر و کارفرما و اریه خدمات جهت تسویه حساب قانونی کارگر

ثبت شرکت و برند

sabt sherkat
 ارائه کلیه خدمات در زمینه ثبت شرکت ، ثبت برند ، ثبت تغییرات و تصمیمات شرکت ، با بهره گیری از کارشناسان متخصص و مجرب

مشاوره تامین اجتماعی

Insurance
ارائه مشاوره تخصصی در زمینه خدمات بیمه تامین اجتماعی و دیگر بیمه ها  

بیمه بیکاری

بیمه بیکاری
مشاوره در زمینه چگونگی اخذ ، مدت زمان و شرایط  بیمه بیکاری 

مشاغل سخت و زیان آور

مشاغل سخت و زیان آور
مشاوره بازنشستگی پیش از موعد مشاغل سخت و زیان آور

صلاحیت شرکت های خدماتی

تایید صلاحیت شرکت های خدماتی
ارائه مشاوره و قبول پرونده های تایید صلاحیت شرکت های خدماتی و تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران

حوادث ناشی از کار

حوادث ناشی از کار
ارائه مشاوره و پذیرش پرونده های حوادث ناشی از کار

پرونده های روابط کار

پرونده روابط کار
پیگیری تمامی پرونده های اختلاف فردی بین کارگر و کارفرما در تمامی مراحل هیاتهای تشخیص ، حل اختلاف و دیوان عدالت اداری

تسویه حساب قانونی با کارگر

checkout
مشاوره جهت انجام تسویه حساب قانونی با کارگران 

صفحه نخست

درباره ما

اداره کار

تامین اجتماعی

ثبت شرکت

ایزو

قوانین و مقررات

وبلاگ

پرسش و پاسخ

تماس با ما

تماس با ما

شماره تماس :

32333100 -071

32331009-071

فاکس :

32331009-071

همراه :

09359986434

فرم تماس با ما