صفحه نخست

درباره ما

اداره کار

تامین اجتماعی

ثبت شرکت

قوانین و مقررات

وبلاگ

محصولات

تماس با ما

برای دریافت مستمری بازماندگان، چه شرایطی باید داشت؟
بازماندگان واجد شرایط بیمه¬شده متوفی در یکی از حالات زیر استحقاق دریافت مستمری بازماندگان را خواهند داشت:
١- درصورت فوت بیمه¬شده بازنشسته (بند ١ ماده ٨٠ قانون)
٢- درصورت فوت بیمه¬شده ازکارافتاده کلی مستمری¬بگیر (بند ٢ ماده ٨٠ قانون)
٣- درصورت فوت بیمه¬شده¬ای که در ده سال آخر حیات خود حداقل حق¬بیمه یکسال کار، مشروط بر اینکه ظرف آخرین سال حیات حق¬بیمه ٩٠ روز کار را پرداخت کرده باشد. (اصلاحیه بند ٣ ماده ٨٠ قانون)
١-٣- چنانچه بیمه¬شده فاقد شرایط مقرر در این بند باشد ولی حداقل ٢٠ سال سابقه پرداخت حق¬بیمه را قبل از فوت پرداخت کرده باشد. (تبصره ٢ اصلاحیه بند ٣ ماده ٨٠ قانون)
٢-٣- درصورتیکه بیمه¬شده متوفی فاقد شرایط مقرر در این بند بوده، لیکن دارای سابقه پرداخت حق¬بیمه بین یک تا بیست سال باشد. (اصلاحیه تبصره ٣ اصلاحیه بند ٣ ماده ٨٠ قانون و قانون تعیین تکلیف تأمین¬اجتماعی اشخاصی که ده سال و کمتر حق-بیمه پرداخت کرده¬اند.)
٤-در مواردی که بیمه¬ شده در اثر حادثه ناشی از کار یا بیماری¬های حرفه¬ای فوت نماید. (بند ٤ ماده ٨٠ قانون)

چه کسانی واجد شرایط دریافت مستمری بازماندگان هستند؟
بازماندگان واجد شرایط متوفی که استحقاق دریافت مستمری را خواهند داشت عبارتند از:
١- عیال دائم بیمه¬شده متوفی
٢- شوهر بیمه¬شده زن
مشروط بر اینکه اولاً تحت تکفل زن بوده و ثانیاً سن او از شصت سال متجاوز باشد و یا طبق نظر کمیسیون پزشکی موضوع ماده ٩١ قانون تأمین¬اجتماعی ازکارافتاده بوده و در هرحال مستمری از سازمان دریافت ننماید.
٣- فرزندان ذکور متوفی
درصورتی که سن آنان حداکثر ١٩ سال تمام و پس از آن منحصراً درصورت اشتغال به تحصیل در مقاطع دانشگاهی و یا اینکه معلول ازکارافتاده نیازمند شناخته شوند.
٤- فرزندان اناث متوفی
درصورتی که فاقد شغل و شوهر باشند.
٥- پدر و مادر متوفی
درصورتی که اولاً تحت تکفل او بوده، ثانیاً سن پدر از شصت سال و سن مادر از پنجاه سال تجاوز کرده باشد و یا آنکه به تشکیل کمیسیون پزشکی موضوع ماده ٩١ قانون تأمین¬اجتماعی ازکارافتاده باشند و در هر حال مستمری از سازمان دریافت ننمایند.

آیا درصورت فوت بیمه ¬شده زن به بازماندگان او مستمری تعلق می¬گیرد؟
برقراری مستمری فرزندان واجد شرایط بیمه¬شدگان زن متوفی نیز با رعایت ضوابط مذکور از تاریخ تصویب «قانون پرداخت مستمری به فرزندان زنان متوفی مشمول قانون تأمین¬اجتماعی و سایر صندوق¬های بازنشستگی مصوب ٥/١٠/١٣٨٦» بلامانع خواهد بود.
بنابراین در اجرای قانون مذکور جهت برقراری مستمری فرزند یا فرزندان بیمه¬شده زن نیازی به رعایت قسمت «الف» بند (٢) قانون (پدر آنها در قید حیات نبوده یا تحت¬تکفل زن بوده و سن او از شصت سال متجاوز یا طبق نظر کمیسیون پزشکی موضوع ماده ٩١ قانون تأمین¬اجتماعی ازکارافتاده بوده و در هرحال مستمری از سازمان دریافت نکند.) نمی¬باشد.

چه مدارکی برای برقراری مستمری بازماندگان لازم است؟
١- درخواست بازماندگان متوفی مبنی بر تقاضای برقراری مستمری
٢- اصل و تصویر شناسنامه و کارت ملی متوفی و بازماندگان واجد شرایط
٣- اصل و تصویر گواهی وفات بیمه¬شده صادره از سوی سازمان ثبت احوال
٤- اصل و تصویر سند رسمی ازدواج دائم متوفی و همسر وی
٥- گواهی اشتغال به تحصیل معتبر و تأیید شده از سوی مراجع ذی¬صلاح درخصوص فرزندان ذکور
٦- تعهدنامه فرزندان اناث مبنی بر نداشتن شغل و شوهر
٧- مدارک احراز وقوع حادثه (اعم از ناشی یا غیرناشی از کار) در مواردی که علت فوت بیمه¬شده بر اثر وقوع حادثه بوده است (شامل: گزارش وقوع حادثه و گزارش بررسی حادثه، کروکی و گزارش پلیس راه درمورد تصادفات منجر به فوت، گزارشات مقامات انتظامی)، گزارش بازرس کار، گواهی پزشکی قانونی و...)

میزان مستمری بازماندگان چگونه محاسبه می¬شود؟
میزان مستمری قابل پرداخت حین الفوت مستمری¬بگیران بازنشسته یا ازکارافتاده کلی به عنوان مستمری استحقاقی آنان تلقی و عیناً به میزان سهام مقرر در ماده ٨٣ قانون بین بازماندگان واجد شرایط تقسیم می¬گردد.
درصورت فوت بیمه¬شده¬ای که در ١٠ سال آخر حیات خود حداقل حق¬بیمه یکسال کار، مشروط بر اینکه ظرف آخرین سال حیات حق¬بیمه ٩٠ روز کار را پرداخت کرده باشد، بازماندگان واجد شرایط وی از مستمری که به شرح ذیل محاسبه می¬گردد بهره¬مند خواهند شد:دستمزد مزایای مشمول کسر حق بیمه ظرف ٧٢٠ روز قبل از فوت یا شروع بیماری منجر به فوت
متوسط دستمزد ماهیانه = ٣٠ × ________________________________________
روزهای کارکرد ظرف ٧٢٠ روز قبل از تاریخ فوت یا شروع بیماری منجر به فوت

سنوات پرداخت حق بیمه (حداکثر ٣٥ سال) × متوسط دستمزد ماهیانه
مستمری استحقاقی = ________________________________________
٣٠
به هریک از بازماندگان چه سهمی از مستمری، تعلق می¬گیرد؟
• میزان مستمری همسر بیمه¬شده متوفی معادل پنجاه درصد مستمری استحقاقی بیمه¬شده است و درصورتی که بیمه-شده مرد دارای چند همسر دائم باشد، مستمری به تساوی بین آنان تقسیم خواهد شد.
• میزان سمتمری هر فرزند بیمه¬شده متوفی معادل بیست و پنج درصد مستمری استحقاقی بیمه¬شده می¬باشد ودرصورتی که پدر و مادر را از دست داده باشد مستمری او دوبرابر میزان مذکور خواهد بود.
• میزان مستمری هریک از پدر و مادر بیمه¬شده متوفی معادل بیست درصد مستمری استحقاقی بیمه¬ شده می¬باشد.

١- برادر اینجانب بعد از ٩٤ روز واریز حق بیمه تامین اجتماعی بصورت مستمر از بد روزگار مرحوم شد و با وجود داشتن همسر و رجوع به تامین اجتماعی جهت دریافت مزایا برای خانواده برادرم متاسفانه بیمه هیچ مبلغی و یا حقوقی برای مرحوم برادرم و خانواده و همسر وی قائل نشدند لطفا در صورت امکان راهنمایی کنید تا بتوانم به همسر برادرم کمک کنم که الان در مضیقه به سر می برد و حق برادرم را زنده کنم؟
پاسخ : طبق اصلاحیه بند ٣ ماده ٨٠ قانون تامین اجتماعی برقراری مستمری منحصراً با ٩٤ روز سابقه پرداخت حق بیمه امکانپذیر نیست مگر اینکه علت فوت ، حادثه ناشی از کار و وقوع آن در حین انجام کار اتفاق افتاده باشد. بدیهی است این موضوع می بایست به تائید مراجع پیش بینی شده در قانون نیز رسیده باشد .

آیا می دانید ؟

 • leaving

  مفهوم ترك كار كارگران چیست؟

  ترک کار عبارت است از فسخ یکجانبه قرارداد کار از طرف کارگر بدون مجوز قانونی. برای محقق شدن ترک کار نیز کارگر می بایست قصد و نیت انجام چنین عمل حقوقی را داشته باشد. بنابر این در صورتی که قصد و نیت فسخ قرارداد وجود نداشته باشد عمل انجام شده یعنی (حضور نیافتن در کارگاه) ترک کار محسوب نمی شود.
 • workers wage

  حق سنوات کارگران چیست؟

  مطابق با ماده 24 قانون کار: درصورت خاتمه قرارداد کار، کار معین یامدت موقت، کارفرما مکلف است به کارگری که مطابق قرارداد، یکسال یا بیشتر، به کار اشتغال داشته است برای هر سال سابقه، اعم از متوالی یا متناوب براساس آخرین حقوق مبلغی معادل یکماه حقوق به عنوان مزایای پایان کار به وی پرداخت نماید
 • mozd

  تعریف مزد چیست؟

  طبق ماده ۳۴ قانون کار ، کلیه پرداخت های قانونی به کارگر به اعتبار قرارداد کار اعم از مزد یا حقوق ،کمک عائله مندی ، هزینه های مسکن ، خواربار ، ایاب و ذهاب ، مزایای غیر نقدی و نظایر اینها حق السعی و طبق ماده ۳۵ قانون کار وجوه نقدی یا غیر نقدی و یا مجموع آنها که در مقابل انجام کار به کارگر پرداخت می شود مزد نامیده می شود.

صفحه نخست

درباره ما

اداره کار

تامین اجتماعی

ثبت شرکت

قوانین و مقررات

وبلاگ

محصولات

تماس با ما

پرونده های روابط کار

justice
پیگیری تمامی پرونده های اختلاف فردی بین کارگر و کارفرما در تمامی مراحل هیاتهای تشخیص ، حل اختلاف و دیوان عدالت اداری

انواع قراداد

vekalat
تنظیم و ثبت انواع قرداد های فی ما بین کارگر و کارفرما و اریه خدمات جهت تسویه حساب قانونی کارگر

ثبت شرکت و موسسه

sabt sherkat
 ارائه کلیه خدمات در زمینه ثبت شرکت ، ثبت برند ، ثبت تغییرات و تصمیمات شرکت ، با بهره گیری از کارشناسان متخصص و مجرب

تماس با ما

شماره تماس :

32333100 -071

32331009-071

فاکس :

32331009-071

همراه :

09359986434

فرم تماس با ما