صفحه نخست

درباره ما

اداره کار

تامین اجتماعی

ثبت شرکت

ایزو

قوانین و مقررات

وبلاگ

پرسش و پاسخ

تماس با ما

چه شرایطی برای دریافت کمک هزینه بارداری لازم است؟
١– دارا بودن ٦٠ روز سابقه پرداخت حق بیمه( بواسطه اشتغال بکار)ظرف یکسال قبل از زایمان.
٢– بیمه شده قبل از شروع استراحت مشغول به کار بوده و یا در مرخصی استحقاقی باشد .
٣– در دوره استراحت مشغول به کار نبوده و با کارفرما قطع رابطه ننموده باشد .

میزان کمک هزینه بارداریچقدر است؟

٢ × میانگین دستمزدظرف ٩٠روز قبل از شروع بارداری × ایام بارداری(مدت مرخصی زایمان)
٣

کمک هزینه بارداریبرای چه مدت پرداخت می شود؟
٦ ماه

غرامت دستمزد ایام بارداری به چه کسانی تعلق می گیرد؟
چنانچه بیمه شده زن در طول بارداری به عوارضی دچار شود که سلامتی مادر و فرزند را تهدید نماید و طبق نظر پزشک معالج به استراحت پزشکی قبل از شروع استراحت زایمان نیاز داشته باشد استراحت تجویزی بدون توجه به مدت آن درصورت تائید شورای پزشکی، مشمول استفاده از غرامت دستمزد ایام بارداری خواهد بود ومدت مذکور از مرخصی زایمان کسر نخواهد شد.

برای دریافت غرامت دستمزد ایام بارداری ،چه مدارکی باید ارایه کرد؟
١- تصویر گواهی ولادت یا شناسنامه فرزند( فرزندان ).
٢- اصل گواهی پزشک متخصص یا گواهی بیمارستان.

آیا درمدت بارداری فرزند چهارم هم به بیمه شده زن ، غرامت دستمزد ایام بارداری تعلق می گیرد؟
به استناد " قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده " مصوب ٢٠/٣/١٣٩٢ مجلس محترم شورای اسلامی " از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون کلیه محدودیتهای مقرردر قانون تنظیم خانواده و جمعیت مصوب ٢٦/٢/١٣٧٢ و اصلاحات آن و سایر قوانین که براساس تعداد فرزند برای والدین شاغل یا فرزندان آنان ایجادشده است ، لغومی شود. " لذا از تاریخ ٢٩/٤/١٣٩٢ هیچگونه محدودیتی بابت پرداخت کمک بارداری ازلحاظ تعداد فرزندان وجودندارد.

آیا مدت دریافت غرامت دستمزد ایام بارداری ، از سوابق بیمه ای فرد کم می شود؟
خیر- مدت دریافت غرامت دستمزد ایام بارداری جزء سوابق پرداخت حق بیمه محسوب می گردد.

آیا مرخصی استعلاجی پیش از زایمان ، از مدت مرخصی استراحت زایمان کم می شود؟
خیر- بر اساس مصوبه مورخ ٢٤/٦/٨١ هیئت وزیران چنانچه بیمه شده زن در طول بارداری به عوارضی دچار شود که سلامتی مادر و فرزند را تهدید نماید و طبق نظر پزشک معالج به استراحت پزشکی قبل از شروع استراحت زایمان نیاز داشته باشد استراحت تجویزی بدون توجه به مدت آن در صورت تائید شورای پزشکی، مشمول استفاده از غرامت دستمزد ایام بارداری خواهد بودومدت مذکور از مرخصی زایمان کسر نخواهد شد.

سازمان تامین اجتماعی به بانوان بیمه شده ،در مدت دوران بارداری چه خدماتی ارائه می دهد؟
خدمات درمانی کلینیکی و پاراکلینیکی.

مدت مرخصی زایمان چند ماه است ؟
٦ ماه

١- آیا سازمان تامین اجتماعی برای کارگران آقا که صاحب فرزند می شوند (پدر می شوند) مرخصی تعیین نموده؟
پاسخ : تسهیلات مقرر در تبصره ٢ ماده واحده قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده مصوب ٢١/٣/٩٢ مبنی بر ارائه مرخصی تشویقی به مدت ٢ هفته از وظایف کارفرما می باشد.

٢- در سال ٨٢ بنده ٤ ماه مرخصی زایمان رفتم و اکنون که از بیمه بیکاری میخواهم استفاده کنم در سوابقم درج نموده اند مغایرت بارداری و بازرسی و میفرمایند برای تایید باید برای اداره کل ارسال شود و ٢ماه زمان میخواهد بنده پرونده ام در وزارت کار معطل نامه تامین اجتماعی است و ممکن است که مختومه شود؟
پاسخ : اشتغال فرد در کارگاههای مشمول قانون تامین اجتماعی با توجه به لیستهای ارسالی کارفرما و یا انجام بازرسی کارگاهی توسط بازرسان شعبه انجام می پذیرد و در صورت احراز اشتغال از طریق بازرسی امکان بهره مندی از تعهدات کوتاه مدت در همان دوره اشتغال قانوناً امکان پذیر نمی باشد . لیکن در مورد شما و به منظور پیگیری دقیق موضوع و احتمال تداخل دوره یاد شده ضروری است به واحد امور فنی بیمه شدگان اداره کل تأمین اجتماعی استان مراجعه نمایند.


٣-با توجه به اینکه برخی کارگران زن پس از اتمام ٦ماه مرخصی زایمان همچنان به دلیل انجام امور مربوط به فرزند خود قادر نیستند در محل کار حاضر شوند، آیا کارفرما میتواند از طرف خود مدتی را بعنوان مرخصی استحقاقی یا مرخصی بدون حقوق برای چنین فردی در نظر بگیرد و فرد مورد نظر پس از آن مشغول به کار گردد؟
پاسخ : ضوابط مربوط به نحوه استفاده از مرخصی استحقاقی یا بدون حقوق در مقررات استخدامی محل خدمت بیمه شده تبیین گردیده است. ضمناً درخصوص مشمولین قانون کار مقتضی است مراتب از واحدهای تعاون، کار و رفاه اجتماعی ذیربط استعلام گردد.


٤- در متن نامه ای که دکتر جهت مرخصی زایمان ترتیب میدهد باید چه مواردی ذکر شود؟ تاریخ زایمان باید در نامه اشاره شود یا تاریخ خروج از کار به منظور دریافت حقوق دوران مرخصی زایمان؟
پاسخ : در گواهی پزشک می بایست تاریخ شروع استراحت مربوط به زایمان قید گردد که می تواند از تاریخ زایمان یا حداکثر سه ماه قبل از زایمان نیز باشد. اعلام تاریخ عدم اشتغال بکار بیمه شده بواسطه مرخصی زایمان به عهده کارفرما می باشد که در قالب فرم استعلام وضعیت توسط شعب سازمان از کارفرما استعلام می گردد.


٥- من یک بار بارداری داشتم که منجربه سقط شده و برای بارداری مجدد ، بارداری پرخطر دارم بعلت دیابت و شرایط جسمی آیا از اول بارداری میتوانم از استراحت مطلق استفاده کنم و از غرامت دستمزد ایام بارداری استفاده کنم ؟و به چه صورت حقوق پرداخت می شود ؟
پاسخ : مدت استراحت بارداری ( مرخصی زایمان ) ٦ماه می باشدکه بیمه شده میتواند سه ماه از ایام مذکور را قبل از زایمان استفاده نماید لیکن چنانچه بیمه شده در طول بارداری به عوارضی دچار شود که سلامتی مادر و فرزند را تهدید نماید و طبق نظریه پزشک معالج به استراحت پزشکی قبل از شروع استراحت بارداری نیاز باشد استراحت تجویزی در صورت تایید از سوی شورای پزشکی مشمول پرداخت غرامت دستمزد ایام بارداری بوده و مدت آن ازمرخصی زایمان ( ٦ ماه ) کسر نخواهد شد. با عنایت به مراتب فوق چنانچه برای بیمه شده از سوی پزشک معالج استراحت پزشکی بعلت پیشگفت تجویز گردیده لازم است در اسرع وقت گواهی پزشک معالج و سایر مدارک مربوطه مبنی بر لزوم استراحت پزشکی را به شعبه ذیربط ارائه تا زمینه طرح آن در شورای پزشکی و انجام سایر اقدامات مقتضی فراهم گردد.

آیا می دانید ؟

 • leaving

  مفهوم ترك كار كارگران چیست؟

  ترک کار عبارت است از فسخ یکجانبه قرارداد کار از طرف کارگر بدون مجوز قانونی. برای محقق شدن ترک کار نیز کارگر می بایست قصد و نیت انجام چنین عمل حقوقی را داشته باشد. بنابر این در صورتی که قصد و نیت فسخ قرارداد وجود نداشته باشد عمل انجام شده یعنی (حضور نیافتن در کارگاه) ترک کار محسوب نمی شود.
 • workers wage

  حق سنوات کارگران چیست؟

  مطابق با ماده 24 قانون کار: درصورت خاتمه قرارداد کار، کار معین یامدت موقت، کارفرما مکلف است به کارگری که مطابق قرارداد، یکسال یا بیشتر، به کار اشتغال داشته است برای هر سال سابقه، اعم از متوالی یا متناوب براساس آخرین حقوق مبلغی معادل یکماه حقوق به عنوان مزایای پایان کار به وی پرداخت نماید
 • mozd

  تعریف مزد چیست؟

  طبق ماده ۳۴ قانون کار ، کلیه پرداخت های قانونی به کارگر به اعتبار قرارداد کار اعم از مزد یا حقوق ،کمک عائله مندی ، هزینه های مسکن ، خواربار ، ایاب و ذهاب ، مزایای غیر نقدی و نظایر اینها حق السعی و طبق ماده ۳۵ قانون کار وجوه نقدی یا غیر نقدی و یا مجموع آنها که در مقابل انجام کار به کارگر پرداخت می شود مزد نامیده می شود.

تنظیم انواع قراداد

vekalat
تنظیم و ثبت انواع قرداد های فی ما بین کارگر و کارفرما و اریه خدمات جهت تسویه حساب قانونی کارگر

ثبت شرکت و برند

sabt sherkat
 ارائه کلیه خدمات در زمینه ثبت شرکت ، ثبت برند ، ثبت تغییرات و تصمیمات شرکت ، با بهره گیری از کارشناسان متخصص و مجرب

مشاوره تامین اجتماعی

Insurance
ارائه مشاوره تخصصی در زمینه خدمات بیمه تامین اجتماعی و دیگر بیمه ها  

بیمه بیکاری

بیمه بیکاری
مشاوره در زمینه چگونگی اخذ ، مدت زمان و شرایط  بیمه بیکاری 

مشاغل سخت و زیان آور

مشاغل سخت و زیان آور
مشاوره بازنشستگی پیش از موعد مشاغل سخت و زیان آور

صلاحیت شرکت های خدماتی

تایید صلاحیت شرکت های خدماتی
ارائه مشاوره و قبول پرونده های تایید صلاحیت شرکت های خدماتی و تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران

حوادث ناشی از کار

حوادث ناشی از کار
ارائه مشاوره و پذیرش پرونده های حوادث ناشی از کار

پرونده های روابط کار

پرونده روابط کار
پیگیری تمامی پرونده های اختلاف فردی بین کارگر و کارفرما در تمامی مراحل هیاتهای تشخیص ، حل اختلاف و دیوان عدالت اداری

تسویه حساب قانونی با کارگر

checkout
مشاوره جهت انجام تسویه حساب قانونی با کارگران 

صفحه نخست

درباره ما

اداره کار

تامین اجتماعی

ثبت شرکت

ایزو

قوانین و مقررات

وبلاگ

پرسش و پاسخ

تماس با ما

تماس با ما

شماره تماس :

32333100 -071

32331009-071

فاکس :

32331009-071

همراه :

09359986434

فرم تماس با ما