صفحه نخست

درباره ما

اداره کار

تامین اجتماعی

ثبت شرکت

ایزو

قوانین و مقررات

وبلاگ

پرسش و پاسخ

تماس با ما

دستور العمل تعيين صلاحيت ورتبه بندي شرکت هاي خدماتي پشتيباني وفني مهندسي


فصل اول :تعيين صلاحيت


1)کليات و تعاريف


در اجراي تبصره ماده 4 و ماده 6 تصويب نامه شماره 38326/ت27506 مورخ 81/9/5 و با رعايت ماده 3 مصوبه شماره 84515/ت34613مورخ 15/12/84 هيأت محترم وزيران و تبصره آن ضوابط مربوط به تعيين صلاحيت شرکتهاي خدماتي پشتيباني وفني مهندسي ارائه دهنده خدمات به دستگاههاي اجرايي و شرکتهاي دولتي مطابق اين دستور العمل به اجرا گذاشته مي شود.
ماده 1:واحد هاي مشمول اين دستورالعمل که صلاحيت آنها مورد بررسي و تائيد قرار ميگيرد شرکت ها ويا تعاوني هايي هستند که در مراجع ذيصلاح (اداره کل ثبت شرکتها) به ثبت رسيده و براي اموري از قبيل حمل و نقل ، تعمير و نگهداري ساختمان و ماشين آلات ، امور آشپزخانه و رستوران ، خدمات عمومي (نظير نامه رساني ، تلفنچي ، تنظيفات ، امور آبدارخانه، پيشخدمتي ) نگهداري و خدمات فضاي سبز، چاپ و تکثير ، امور بهره برداري از تأسيسات و نظاير آنها به موجب اساسنامه ثبت شده از مراجع مزبور مجوز فعاليت اخذ نموده اند اين واحد ها اختصاراً در اين دستورالعمل شرکت ناميده مي شوند.
ماده 2:شرکت هاي مشمول اين دستورالعمل علاوه برداشتن محل اقامتگاه اداري بايستي داراي دفاتر قانوني ( روزنامه وکل پلمپ شده )باشند و ارائه اظهارنامه مالياتي و مفاصا حساب بيمه اي براي قراردادهاي خاتمه يافته از سازمان تأمين اجتماعي براي تأييد صلاحيت شرکتها الزامي مي باشد.
ماده 3: شرکت بايد داراي محل مناسب اداري مستقل با زير بناي حداقل 40 متر و قابل دسترسي با حداقل يک خط شماره تلفن ثابت و دور نگار و يک کارمند بوده و به هنگام اخذ صلاحيت مشخصات مزبور را در فرم تقاضانامه درج نمايد و هر گونه تغييرات بعدي را اطلاع دهد.
ماده 4: مديران عامل و صاحبان امضاء اداره شرکت مي بايستي حداقل داراي مدرک تحصيلي ديپلم باشند و هم چنين کليه اعضاي هيأت مديره ومديرعامل شرکت ملزم هستند در دوره هاي آموزشي مديريت قانون کار و طبقه بندي مشاغل،قوانين مالياتي، مقررات تأمين اجتماعي و آئين نامه مناقصات که توسط انجمن صنفي باهماهنگي وتاييد وزارت تعاون ، کار ورفاه اجتماعي تعيين شده برگزار مي شود شرکت نموده و گواهي معتبر دريافت نمايند.
تبصره: صدور گواهينامه تأييد صلاحيت و رتبه بندي منوط به گذراندن دوره هاي فوق الذکر جاري نيز مي باشد.
ماده 5:در اجراي دستورالعمل ماده 49 قانون کار و ضوابط اجرايي آن و نيز در اجراي ماده 3 تصويب نامه شماره 84515/ت/34613 مورخ 15/12/84 و تبصره آن شرکتها مکلفند هر يک از کارکنان خود را که براي انجام موضوع پيمان به دستگاههاي اجرايي طرف قرارداد معرفي مي نمايند بر اساس شغل و وظايف آنان مطابق با طرح هماهنگ طبقه بندي مشاغل شرکت هاي خدماتي پشتيباني وفني مهندسي با يکي از شغل هاي مندرج در فهرست پيوست دستور العمل شماره 75042 مورخ 21/6/85 وزارت کار و فهرست هاي تکميلي پيرو آن ( در صورت صدور) تطبيق داده و ضمن صدور قرارداد کار منطبق با طرح طبقه بندي مشاغل، حقوق و مزاياي قانوني آنان را با رعايت جدول مزد طرح هماهنگ و ساير ضوابط مقرر پرداخت نمايند.
تبصره: تطبيق اوليه طرح طبقه بندي موضوع ماده فوق بايستي به تأييد انجمن صنفي مربوطه برسد.
ماده 6 :شرکت ها ملزم هستند صرفاً از فرم قرارداد کار منطبق با طرح طبقه بندي مشاغل(فرم شماره 3325 اداره کل بازرسي کار) درباره کارگران خود استفاده کنند و حسب تبصره 10 ماده قانون کار حداکثر ظرف مدت يک ماه از تاريخ انعقاد قرارداد پيمانکاري يک نسخه از قرارداد کار با کارگران را پس از صدور و امضاي طرفين به اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعي محل ارسال دارند.
تبصره 1 : ملاک تعيين عنوان شغل و گروه در قرارداد کار، وظايف عملي مورد تصدي کارگران ذيربط خواهد بود.
تبصره 2 : ادارات تعاون،کار و رفاه اجتماعي محل فعاليت بايستي کنترل هاي لازم را جهت کامل بودن مندرجات قرارداد کار به استناد موارد مذکور در ماده 10 قانون کار به عمل آورند و در موارد نقص مراتب را جهت اصلاح به شرکت اعلام دارند.
ماده 7 : شرکت ها موظفند پس از انعقاد قرارداد پيمانکاري با دستگاه هاي اجرايي، شهرداريها و موسسات و نهادهاي غيردولتي يک نسخه از قرارداد يا رونوشت مصدق آن را به ادارات تعاون ،کار و رفاه اجتماعي محل و انجمن صنفي مربوطه ارسال دارند.
ماده8 :شرکت ها موظفند حقوق و مزاياي قانوني کارگران خود را منحصراً به حساب بانکي که براي آنان ،نزد يکي از بانک هاي معتبر افتتاح نموده اند واريز نمايند.
تبصره: علاوه بر حقوق مبنا، شرکت ها بايستي ساير مزاياي قانوني را که در مقررات قانون کار،تأمين اجتماعي و ساير ضوابط مربوط مقرر شده به کارگران پرداخت کنند.

2) تأييد ، تمديد و يا لغو صلاحيت


ماده 9 : براي تأييد، تمديد و يا لغو صلاحيت شرکت هاي موضوع اين دستورالعمل کميته اي تحت عنوان کميته تعيين صلاحيت استاني با ترکيب زير در هر استان زير نظر مديرکل ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعي استان تشکيل مي شود.
الف: رئيس ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعي استان به عنوان رئيس کميته
ب: رئيس بازرسي کار ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعي استان (در صورتيکه محل استقرار شرکت مرکز استان باشد) و يا رئيس اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعي شهرستان براي شرکت هايي که محل استقرار آن شهرستان مي باشد.
ج: رئيس انجمن صنفي مربوطه.
د: دبير انجمن صنفي مربوطه
ه: رئيس کميته رتبه بندي و تأييد صلاحيت انجمن صنفي مربوطه
تبصره :مديرکل استان مي تواند درصورت درخواست انجمن هاي شهرستاني ،اختيارات خود رابه رييس اداره شهرستان مربوطه تفويض نمايد.
ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعي به همراه انجمن مربوطه موظفند صلاحيت شرکت ها را برابر اسناد و مدارک ارائه شده توسط آنان و با رعايت مفاد اين دستورالعمل در کميته استاني بررسي و در صورت تأييد، مراتب را جهت نگهداري آمار و اطلاعات و تهيه فهرست عمومي و ابلاغ به دستگاه هاي اجرايي کشور تا تاريخ بيست و پنجم هر ماه به اداره کل بازرسي کار و کانون سراسري انجمن هاي صنفي شرکت هاي خدماتي ،پشتيباني و فني مهندسي ارسال دارند.
تصميمات و مکاتبات با امضاي رئيس ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعي و در غياب مديرکل يکي از معاونين يا مسئول روابط کار، حسب تنفيذ اختيار انجام شده صورت مي گيرد.
تبصره : صورت جلسات و تصميمات کميته استاني در مورد تأييد و تمديد و يا لغو صلاحيت شرکت ها با امضاي حداقل 3 نفر که يکي از آنها مديرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعي استان مي باشد معتبر است.
ماده 10: صلاحيت شرکت ها در موارد زير با تأييد کميته استاني و در صورت اعتراض به رأي کميته استاني با تصويب کميته مرکزي (ماده 12 همين دستورالعمل) تا 3 سال لغو مي شود.
الف: اعلام کتبي نارضايتي دستگاه اجرايي يا شرکت دولتي طرف قرارداد از عملکرد شرکت؛با ارائه دلايل و مستندات موجه و با رعايت تبصره 2 بند 5 ماده 11
تبصره: کميته استاني ملزم به اخذ نظرات و مستندات دستگاه هاي کارفرما و مجري طرف قرارداد در اين خصوص مي باشد
ب: عدم اجراي ضوابط اين دستورالعمل، قوانين کار، مقررات تأمين اجتماعي و قوانين مالياتي حسب نظر ادارات کار و يا يکي از اعضاي کميته صلاحيت استاني.
ج:عدم شرکت مدير و صاحبان امضاء شرکت در دوره هاي آموزشي توجيهي اعلام شده موضوع ماده 5 دستورالعمل
د:عدم اجراي مواد 6 و 7 اين دستورالعمل؛
ه : اخذ هرگونه چک سفيد امضاء،سفته،تسويه حساب در خصوص حقوق و مزاياي کارگر که هنوز به وي پرداخت نگرديده است يا استعفاء نامه بدون تاريخ از کارگر به هنگام انعقاد قرارداد کار يا هر گونه تضمين ديگري که بنا به تشخيص کميته استاني و مرکزي اخذ آن به هنگام انعقاد قرارداد از کارگر اضطراراً صورت گرفته باشد.
تبصره1: کميته صلاحيت و رتبه بندي مي بايست در صورت مشاهده تخلفات، با اعزام بازرس و ارائه 2 بار اخطار کتبي و استناد به گزارش بازرسي، پرونده شرکت را در کميته استاني مورد بررسي قرار دهند.
تبصره2: دبيرخانه ي کميته استاني مي بايست براي لغو صلاحيت از نماينده شرکت در کميته استاني جهت ارائه دفاعيات دعوت بعمل آورند ولي عدم حضور غير موجه نماينده شرکت در جلسه مانع تصميم گيري نخواهند شد.
تبصره3: در صورتيکه صلاحيت شرکتي براي 2 دوره از سوي کميته استاني لغو گردد، صلاحيت آن پس از بررسي از سوي کميته ي مرکزي براي هميشه لغو خواهد گرديد.
تبصره4: اداره کل تعاون و کار استانها به همراه انجمن هاي صنفي موظف مي باشد اسامي شرکتهاي لغو صلاحيت شده را تا بيست و پنجم هر ماه به اداره کل بازرسي وزارت تعاون، کار و کانون سراسري انجمن هاي صنفي اعلام نمايد.
ز:جعل اسناد مربوط به تاييد صلاحيت و رتبه بندي؛
ماده 11:به منظور بررسي نهايي براي لغو صلاحيت شرکت هاي معترض به راي کميته استاني در وزارت تعاون کار و امور اجتماعي کميته اي با رياست معاونت روابط کار و عضويت افراد زير تحت عنوان کميته مرکزي تشکيل مي شود:
الف – معاونت روابط کار
ب – مدير کل نظارت بر نظامهاي جبران خدمت
ج – مدير کل بازرسي کار
د – رياست و يا نماينده کانون سراسري
ز – يک نفر نماينده از انجمن صنفي مربوطه ( رييس يا دبيرانجمن صنفي که پرونده شرکت عضو ايشان در کميته مرکزي طرح شده )
تصميمات کميته مرکزي با حداقل سه رأي که يکي از آنها رأي معاونت روابط کار است رسميت مي يابد
دبيرخانه کميته در کانون سراسري انجمن هاي صنفي شرکتهاي خدماتي و فني مهندسي مستقر و مکاتبات با امضاي رئيس و يا دبير کل کانون مذکور صورت مي گيرد .

ماده 12:شرکتهاي غير فعال و فعال متقاضي تأييد صلاحيت ، رتبه بندي و يا تمديد آن موظفند جهت اخذ گواهي مربوطه به انجمن هاي صنفي شرکتهاي خدماتي پشتيباني و فني مهندسي محل ثبت شرکت مراجعه نمايند.
تبصره : در صورت عدم تشکيل انجمن صنفي در شهر محل ثبت شرکت مي تواند به نزديکترين انجمن صنفي مراجعه نمايند.
ماده 13 :کليه دستگاههاي اجرايي، شهرداريها و موسسات و نهادهاي غير دولتي موظفند (موضوع تصويب نامه شماره 38326/ت27506 مورخ5/9/81ومصوبه شماره 84515/ت34613مورخ 15/12/84 هيات محترم وزيران )صرفا ً با شرکت هايي که داراي تأييد صلاحيت بوده قراداد منعقد نمايند.
ماده 14:حوزه معاونت روابط کار وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعي ،با همکاري کانون سراسري فهرست عمومي شرکت هاي تأييد صلاحيت شده و لغو صلاحيت شده را به طرق متقضي به دستگاههاي اجرايي ،شهرداريها و موسسات و نهادهاي غير دولتي اعلام خواهند نمود.
ماده 15:شرکت ها براي تمديد صلاحيت و يا رتبه بندي خود مي بايست حداکثر تا 3 ماه قبل از انقضاي گواهي مربوطه به انجمن هاي صنفي محل ثبت شرکت مراجعه و با تکميل فرم وتسليم مدارک مربوطه در اين خصوص اقدام نمايند.
ماده 16:صلاحيت صادر شده از سوي ادارات کل تعاون،کار و رفاه اجتماعي استانها و انجمن هاي صنفي براي شرکت هاي موضوع اين دستوالعمل به مدت 3 سال از تاريخ صدور تاييد صلاحيت (در صورت عدم تخلف طبق اين دستوالعمل) داراي اعتبار بوده که مي بايستي هر ساله با مراجعه به انجمن صنفي تمديد گردد و تمديد آن با رعايت مفاد اين دستور العمل بلامانع است .
تبصره1: کليه گواهي هاي صادره تعيين صلاحيت ورتبه بندي به امضاي مديرکل تعاون ، کار ورفاه اجتماعي استان مربوطه ورييس کانون انجمن هاي صنفي کارفرمايي شرکت هاي خدماتي پشتيباني وفني مهندسي سراسرکشورخواهدرسيد.

تبصره 2: کليه گواهي هاي تعيين صلاحيت ورتبه بندي صادره در سراسرکشور داراي اعتبار مي باشد
ماده 17:رؤساي ادارات کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعي استان ها و انجمن هاي صنفي شهرستانها مسئول نظارت بر حسن اجراي مفاد اين دستور العمل در حوزه خود مي باشند.

 

فصل دوم :رتبه بندي

1)کليات و تعاريف


ماده1: شرکت هاي مشمول اين دستورالعمل اشخاص حقوقي مي باشند که انجام يک يا چند فعاليت از فعاليتهاي موضوع ماده 4 اين دستورالعمل در اساسنامه آنان پيش بيني و در مراجع ذيصلاح به ثبت رسيده باشند.
ماده2: منظور از رتبه، عددي است که توان اجرايي و مديريتي شرکت را نشان مي دهد کمترين عدد رتبه 7 و بالاترين آن ا است که بر اساس عوامل مقرر به شرح اين دستورالعمل تعيين مي شود.
تبصره: در خصوص شرکتهاي لغو صلاحيت شده ( موضوع ماده 11 فصل اول) رتبه شرکت در صورت تأييد مجدد صلاحيت با نظر کميته استاني مجدداً بررسي مي شود.
ماده3: منظور از کد، نوع فعاليتي مي باشد که در اساسنامه شرکت يک يا چند مورد از آن به صراحت پيش بيني شده باشد.
ماده4: فعاليت هاي خدماتي و پشتيباني مقرر در بند 3 تصويب نامه شماره 84515/ت/34613 مورخ 15/12/84 هيأت محترم وزيران به شرح کدهاي زير تقسيم بندي مي شوند.
کد1: امور حمل و نقل: شامل رانندگي، و اداره امور نقليه و موارد مشابه
کد2: تعمير و نگهداري: شامل تعمير و نگهداري تجهيزات و وسايل اداري( به غير از امور رايانه) خدمات فني خودرو و موارد مشابه
کد3: امور آشپزخانه و رستوران: شامل طبخ و توزيع غذا، اداره رستوران و بوفه و موارد مشابه
کد4: خدمات عمومي: شامل تنظيفات، نامه رساني، پيشخدمتي، امور آبدارخانه، خدمات پاسخگويي تلفني و موارد مشابه
کد5: نگهداري و خدمات فضاي سبز: شامل خدمات باغباني و نگهداري فضاي سبز و موارد مشابه
کد6: امور چاپ و تکثير: شامل صحافي،حروفچيني، غلط گيري، خطاطي، چاپ و تکثير و ساير امور فني و هنري چاپ و موارد مشابه
کد 7:امور بهره برداري ازتاسيسات و نظاير انها به موجب اساسنامه
ماده5: بررسي مدارک و امتيازات مربوط به تعيين رتبه، مادام که ترتيب ديگري مقرر نشده است توسط کميته هاي استاني (موضوع ماده 10 فصل اول) انجام و تعيين رتبه صورت خواهد گرفت.
ماده6: تعيين رتبه صرفاً در موضوعات پيش بيني شده در اساسنامه شرکت که مطابق با يک يا چند مورد از موارد مندرج در ماده 4 اين دستورالعمل باشد صورت مي گيرد.
تبصره: پس از تعيين رتبه شرکت بر اساس فعاليت اصلي شرکت نمي تواند تا يکسال از تاريخ صدور رتبه تقاضاي تجديد نظر در فعاليت اصلي خود و تعيين رتبه از اين بابت نمايد.

ماده7: رتبه شرکت براي مدت 3 سال از تاريخ تعيين آن داراي اعتبار است مگر آنکه به دليل تغيير عوامل بنا به درخواست شرکت و يا ارزشيابي سالانه عملکرد شرکت و ساير موارد پيش بيني شده در اين دستورالعمل مورد تجديد نظر قرار گيرد.
ماده 8: صلاحيت شرکت هايي که تعيين رتبه مي شوند با توجه به عملکرد آنان هر 3 سال يکبار( ماده 16 فصل اول) توسط کميته استاني تعيين صلاحيت، مجدد مورد بررسي قرار گرفته و در خصوص تمديد يا لغو رتبه آنان طبق ضوابط اتخاذ تصميم مي شود.
ماده9: رتبه شرکت ها بر اساس عوامل زير و امتيازات مکتسبه تعيين مي شود.
1)تحصيلات مديران شرکت (مديرعامل و اعضاي هيأت مديره) حداکثر 200 امتياز
2) سوابق تجربي مدير و اعضاي هيأت مديره شرکت: حداکثر 100 امتياز
3) تعداد نيروي انساني حداکثر 300 امتياز
4) سابقه فعاليت مالي:حداکثر 250 امتياز
5)کارکنان دفتر مرکزي شرکت: حداکثر 100 امتياز
6)سابقه تأسيس شرکت: حداکثر 100 امتياز
7) موقعيت اداري دفتر شرکت: حداکثر 250 امتياز
8)تجهيزات و امکانات کار: حداکثر 100 امتياز(امتياز مکمل)
9)عضويت درانجمن صنفي:حداکثر 100امتياز( امتيازمکمل)
( جمع کل حداکثر امتيازات 1500 امتياز مي باشد)
تبصره : معدل ارزشيابي عملکرد سالانه شرکت که توسط انجمن صنفي شرکتهاي خدماتي محل فعاليت شرکت محاسبه مي شود به عنوان ضريب عملکرد در جمع امتيازات 1تا 8 مؤثر مي شود.
ماده10: توزيع امتيازات
1-10: امتيازات تحصيلات مدير و اعضاي هيأت مديره
(حداکثر امتياز قابل محاسبه 200 امتياز)
الف- دکتري 70 امتياز
ب- فوق ليسانس 55 امتياز
ج- ليسانس 45 امتياز
د- فوق ديپلم 35 امتياز
ه- ديپلم 25 امتياز
تبصره: تحصيلات مدير عامل و اعضا هيأت مديره شرکت صرفاً در يک شرکت قابل محاسبه خواهد بود که انجمن هاي صنفي موظفند در بانک اطلاعاتي جامع خود اين موضوع را کنترل نمايند.

ضريب ارزش تحصيلي: در مورد شرکت هايي که صرفاً در يکي از موارد مندرج در ماده 4 فعاليت داشته و متقاضي تعيين رتبه در همان فعاليت شود، بر حسب آنکه رشته تحصيلي مدير و اعضاي هيأت مديره آنان مرتبط با نوع فعاليت باشد در صورت مرتبط و نيمه مرتبط بودن تحصيلات هر يک از آنان به شرح جدول شماره 1 در امتياز تحصيل ضرب مي شود.
رشته هاي مرتبط ضريب 2 رشته هاي نيمه مرتبط ضريب 5/1
جدول شماره 1 رشته هاي تحصيلي مرتبط و نيمه مرتبط با فعاليت ها
قابل اعمال براي شرکت هايي که فقط براي يک رشته فعاليت تعيين رتبه مي شوند.
فعاليت رشته هاي تحصيلي (فوق ديپلم و بالاتر)
امور حمل و نقل مرتبط مهندسي عمران گرايش برنامه ريزي حمل و نقل-
راه و ترابري- ترافيک

نيمه مرتبط رشته هاي مديريتي
تعمير و نگه داري
مرتبط عمران- مکانيک- صنايع- برق

نيمه مرتبط کامپيوتر- ساير رشته هاي فني و مهندسي
چاپ و تکثير مرتبط
چاپ و رشته هاي مشابه- گرافيک - عکاسي

نيمه مرتبط
طراحي صنعتي- مکانيک
خدمات عمومي مرتبط علوم اداري - مديريت دولتي- مديريت اداري-
مديريت اجرايي حسابداري علوم نظامي
نيمه مرتبط علوم اجتماعي- جامعه شناسي-روانشناسي-
روابط عمومي- مددکاري اجتماعي- مديريت صنعتي
امور آشپزخانه و رستوران مرتبط
هتلداري- علوم تغذيه
نيمه مرتبط
بهداشت محيط- بهداشت حرفه اي
امور تاسيسات مرتبط
مکانيک
نيمه مرتبط
صنايع- برق
خدمات فضاي سبز مرتبط
کشاورزي با گرايش هاي مختلف
نيمه مرتبط


تبصره 1 – کميته رتبه بندي که اعضاي آن در ماده 12 فصل اول ذکر گرديده است ميتوانند بنا به تقاضاي هر يک از اعضاء در خصوص رشته هاي ذکر نشده و يا جديد تحصيلي و چگونگي مرتبط يا نيمه مرتبط آن اظهار نظر کنند
تبصره 2 – مدارک اخذ شده در خارج از کشور که داراي ترجمه رسمي (قوه قضاييه)باشد همانند مدارک داخلي لحاظ خواهد شد.
نحوه محاسبه امتياز تحصيلات:
امتيازات مؤثر مدرک تحصيلي براي مدير عامل و اعضاي اصلي هيأت مديره شرکت با استفاده از رابطه زير محاسبه مي شود.

در مورد شرکت هايي که مشمول تبصره اين بند نيستند، ضريب ارزش تحصيلي در فرمول فوق معادل يک مي باشد.
2-10: سوابق تجربي مدير عامل و اعضاي اصلي هيأت مديره شرکت
(حداکثر امتياز قابل محاسبه 100 امتياز)
الف:به ازا هر سال سابقه تجربي مرتبط با فعاليت اعم از انکه داخل يا خارج از شرکت ،طي شده باشد به شرط احراز و تشخيص کميته هاي تعيين رتبه براي مدير عامل معادل 2 امتياز و براي اعضاي اصلي هيات مديره 1 /يک امتياز محاسبه مي شود .
تبصره :سوابق تجربي اعضاي هئيت مديره شرکت صرفاً در يک شرکت قابل مقايسه خواهد بود.
انجمن هاي صنفي موظفند در بانک اطلاعاتي جامع خود اين موضوع را کنترل نمايند.
ب: سوابق غير مرتبط در صورتيکه در رده هاي مديريتي طي شده باشد نيز به ترتيب فوق قابل محاسبه اند .
احراز سابقه صرفاً با ارائه گواهي معتبر از دستگاههاي دولتي و نهادها يا گواهي معتبر و تأييد پرداخت حق بيمه (درمورد اشتغال در بخش خصوصي )صورت ميگيرد.
امتياز سوابق تجربي موضوع اين بند از مجموع امتيازات افراد مشمول آن به دست مي آيد.
3-10: تعداد نيروي انساني (حداکثر امتياز قابل محاسبه 300امتياز )
منظور از تعداد نيروي انساني ،تعدادنفراتي است که در 4 سال منتهي به تاريخ تقاضاي رتبه بندي مشاغل شرکت استخدام و در طرح طبقه بندي مشاغل شرکت منظور شده باشند و. به ازا هر 10 نفر نيروي انساني در سال يک امتياز محاسبه مي شود ). احرازتعداد نيروي انساني در 4 سال منتهي به تاريخ تقاضاي رتبه به ارائه تصوير فرم خلاصه اطلاعات طرح طبقه بندي مشاغل شرکت که قبلا به تأييد اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعي استانها منطبق با ليست بيمه که به مهر تأمين اجتماعي ممهور

مي باشد صورت مي گيرد و براي شرکت هايي که طرح طبقه بندي آنها ممهوربه مهر اداره کل تعاون کار استان نباشد تائيد کارفرماي مادر مبني بر تطبيق پرداختيها به کارگران با طرح طبقه بندي مشاغل مبنا قرار خواهد گرفت.
تبصره 1:شرکتهايي که بنا به هر عللي در چهار سال منتهي به تقاضاي رتبه بندب کم فعال و يا غير فعال شده اند مشروط به آنکه اکثريت سهامداران شرکت تغيير نکرده باشند مبناي محاسبه سوابق گذشته بنا به تشخيص کميته تعيين صلاحيت تصميم گيري خواهد شد .

تبصره 1:معدل ارزشيابي عملکرد سالانه شرکت که توسط اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعي محل فعاليت شرکت محاسبه مي شود به عنوان ضريب عملکرد در جمع امتيازات 1 تا 8 موثر واقع مي شود.
تبصره2: امتياز فوق يکساله بودن و تمام وقت بودن مدت قراردادهاي کار تعيين مي شود کميته استاني تعيين صلاحيت مي تواند در مورد شرکت هايي که قرارداد کار کمتر از يکسال يا غير تمام وقت دارند، اين امتياز را تعديل کند.
4-10: سابقه فعاليت مالي (حداکثر امتياز قابل محاسبه 250 امتياز) امتياز سابقه فعاليت مالي بر حسب مبلغ کار بر اساس پيمان هاي منعقده انجام شده چهار سال منتهي به تاريخ تقاضا براي تعيين رتبه و به ازا هر بيست ميليون ريال در سال معادل يک امتياز محاسبه مي شود(هر دو ميليون ريال 1/ امتياز و کسر دو ميليون ريال محاسب نمي شود) تبصره هاي يک و 2 ماده 10 اعمال مي شود.
سابقه عبارت است از فعاليت هاي انجام شده و فعاليت هاي در دست اجرا بر اساس قرارداد هاي پيمانکاري در زمينه رشته فعاليت هاي مندرج در ماده 4 اين دستورالعمل.
تبصره1 : قراردادهاي در دست اجرا که هنوز مدت آنها منقضي نشده تا پايان قرارداد و حداکثر تا پايان سالي که رتبه در آن سال تعيين مي شود لحاظ مي شوند مشروط بر آنکه در مورد کارکنان موضوع قرارداد طرح طبقه بندي مشاغل اجرا شده باشد.
تبصره2 : با توجه به افزايشات مزدي، تورم و ... اين مبلغ با نظر اداره کل نظارت بر نظام هاي جبران خدمات افزايش مي يابد.
تبصره 3 : معدل ميانگين حساب هاي بانکي شرکت بر اساس اصل اين ماده محاسبه مي گردد.

احراز سابقه فعاليت مالي
سابقه فعاليت براساس اسنادي همچون اظهارنامه مالياتي تأييد شده ، برگ تشخيص ، قطعي مالياتي و همچنين برگ مفاصا حساب تأمين اجتماعي. ضمناً ارائه اصل يا تصوير تأييد شده قراردادها با مهر کپي برابر اصل است سازمان ذيربط به کميسيون احراز صلاحيت الزامي است.
5-10: کارکنان اداري شرکت (حداکثر امتياز قابل محاسبه 100 امتياز)
به ازا هريک از کارکنان اداري شرکت (کارکنان دفتري،اداري،مالي، خدماتي فني و نظاير آنها ) که بيش از 6 ماه متوالي (يا يک سال متناوب) سابقه خدمت با پرداخت حق بيمه از سوي شرکت در دفتر مرکزي يا شعب آن را داشته باشند با فرمول زير امتياز تعلق مي گيرد.

6-10: سابقه تأسيس شرکت (حداکثر امتياز قابل محاسبه 100 امتياز)
به ازاء گذشت هر سال از عمر تأسيس شرکت 5 امتياز تعلق مي گيرد.
سابقه تأسيس شرکت از تاريخ درج خلاصه اظهارنامه شرکت در روزنامه رسمي محاسبه مي گردد.در مورد تعاوني ها که اظهارنامه آنها از چاپ در روزنامه رسمي معاف است تاريخ ثبت اساسنامه آنها توسط اداره ثبت شرکت ها ملاک محاسبه است.
7-10موقعيت اداري دفتر مرکزي شرکت:
(حداکثر امتياز قابل محاسبه 250 امتياز)
به ازاء هر متر مربع زيربناي مفيد دفتر مرکزي شرکت حداکثر تا 100 متر و به شرطي که غيرمسکوني باشد، يک امتياز ضرب در ضرايب جدول زير تعلق مي گيرد.
امتياز موقعيت اداري=ضريب(A)Xمتراژ(حداکثر يکصد متر مربع)X1

جدول تعيين ضريب (A) موقعيت اداري شرکت
رديف محل استقرار (شهر) ملکي استيجاري
سند اداري و تجاري سند غير اداري سند اداري و تجاري سند غير اداري
1 تهران-اصفهان- شيراز- ساري-اهواز-مشهد-تبريز 5 5 5 1
2 ساير مراکز استانها 5 7 5 2
3 ساير شهرستانها 1 5 2 1

تبصره1: شرکت موظف است در صورت هرگونه تغيير در موقعيت اداري مراتب را بلافاصله با ارائه مدارک مثبته به اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعي اطلاع دهد.
تبصره2: در مورد محل استيجاري در صورتيکه مدت اجاره يکسال از تاريخ تقاضا براي تعيين رتبه باشد ، امتياز موقعيت اداري با فرمول زير تعديل مي شود.

تبصره3: تشخيص اداري يا غير اداري بودن محل هاي ملکي با سند مالکيت وياپايان کارشهرداري محرز مي شود ضمناً محل هاي استيجاري بايد داراي اجاره نامه رسمي با قيد کاربري اداري،تجاري باشند.در صورتيکه قيد کاربري اداري،تجاري لحاظ نشده باشد، غير اداري تلقي مي شوند.
تبصره4: به محل هاي استيجاري غيراداري با متراژ کمتر از 40 متر مربع امتيازي تعلق نمي گيرد.
تبصره5: در صورتيکه چند شرکت يا واحد فعاليت،(اعم از شرکت هاي موضوع اين دستورالعمل يا شرکت ها و واحدهاي غيرمشمول اين دستورالعمل) از يک محل مشترک استفاده کنند متراژ محل بر تعداد استفاده کنندگان تقسيم و سهم شرکت از محل مشخص مي شود.

9-10: امتياز ارزشيابي شرکت

عملکرد شرکت در 3 سال منتهي به تاريخ تقاضا براي تعيين رتبه بر اساس فرم ارزشيابي نمونه (فرم 002) ضميمه اين دستورالعمل توسط انجمن صنفي محل ثبت شرکت مورد بررسي قرار مي گيرد حداکثر امتياز متعلقه بر اين اساس 100 امتياز است، معدل امتياز از رابطه زير بدست مي آيد.
تبصره 1: در صورتيکه محل فعاليت شرکت در استان هاي مختلف باشد در هنگام صدور رتبه ارزشيابي صرفا ً توسط انجمن صنفي محل ثبت شرکت و امتياز متعلقه محاسبه و مورد عمل قرار مي گيرد.
تبصره 2:در صورتيکه هنگام تعيين رتبه کمتر از يکسال از عمر شرکت گذشته و ارزشيابي سالانه صورت نگرفته باشد امتياز اين عامل براي شرکت مذکور با نظر کميته استاني حداکثر تا سقف 70 در نظر گرفته مي شود.
تبصره 1: اجراي جامع نحوه تخصيص کدهاي هفت گانه ماده يک دستورالعمل الزامي است.
تبصره2 :در اساسنامه شرکت بايستي يک يا چند مورد از فعاليت هاي موضوع اين حال چنانچه فعاليت ها به تفکيک مشخص نشده و به طور کلي عباراتي از جمله انجام امور خدماتي ،انجام امور پشتيباني ،نظايرآنها درج شده باشد و همچنين در خصوص مورد مشابه تشخيص دلالت اين عبارات به يک يا چند مورد از فعاليت هاي مندرج در ماده 4 با توجه به سوابق کاري شرکت با پيشنهاد کميته استاني (موضوع ماده 10 فصل اول) است.

3)نحوه تعيين امتيازات نهايي و تعيين رتبه
ماده 11: نحوه تعيين امتيازات نهايي شرکت براي احراز رتبه از رابطه زير حاصل مي شود:

امکانات و تجهيزات کار (حداکثر قابل محاسبه 100 امتياز به عنوان امتياز مکمل)
امکانات و تجهيزات وسايلي است که در ارائه فعاليت هاي شرکت به کار گرفته مي شوند امتيازات امکانات و تجهيزات کار که مرتبط با فعاليت اصلي شرکت باشد به قرار زير است.

الف:گروه وسايط نقليه سبک - سواري- وانت – آمبولانس – ميني بوس – و نظاير آنها )هر دستگاه 5 امتياز حداکثر 50 امتياز
ب: گروه وسايط نقليه سنگين-اتوبوس – کمپرسي – کاميون و نظاير آنها)هر دستگاه 10 امتياز حداکثر 100 امتياز
ج:گروه تجهيزات و ابزار نظافتي (بالابر – پوليشر- مکنده- مبل شويي- ديوار شويي و نظاير آنها)هر دستگاه 4 امتياز حداکثر 50 امتياز
ه : گروه تجهيزات باغباني و فضاي سبز: (ماشين چمن زني – پمپ و سم پاشي و نظاير آنها ) هر دستگاه 3 امتياز حداکثر 30 امتياز
و: گروخه تجهيزات و وسايل آشپز خانه : (اجاق گاز صنعتي – ماشين ظرف شويي- فريزر مخصوص و نظاير آنها )هر دستگاه 5 امتياز حداکثر 40 امتياز
د:گروه تجهيزات و ابزار چاپ و تکثير :( کامپيوتر و چاپگر- دستگاه تايپ- دستگاه تکير و نظاير آنها)هر دستگاه 3 امتياز حداکثر 50 امتياز
ز:ساير تجهيزات مرتبط با فعاليت و وسايل بنا به تشخيص کميسيون استاني تعيين صلاحيت به ازاء هر دستگاه – هر دستگاه 4 امتياز حداکثر40 امتياز
تبصره 1: در مورد شرکتهايي که صرفاًدريکي از موارد مندرج در ماده 4 فعاليت داشته باشند و متقاضي تعيين رتبه در همان فعاليت شود امتيازات امکانات و تجهيزات و وسايل کار به شرح زير ميتواند با امتياز نهايي براي تعيين رتبه را به دست آورد . حداکثر امتياز اين تبصره 100 مي باشد .
تبصره 2 : احراز مالکيت شرکت در خصوص امکانات و تجهيزات و وسايل مورد استفاده مي بايست با ارائه مدارک لازم به کميته استاني صورت پذيرد.
عضويت در انجمن صنفي (100امتياز به عنوان امتيازمکمل)
به دليل اهميت تشکل گرايي وعضويت در انجمن هاي صنفي ،به ازاي عضويت هرشرکت در انجمن هاي صنفي 30امتيازتعلق مي گيرد.وبه ازاي هر سال سابقه عضويت 10امتياز تعلق خواهدگرفت.(حداکثر تا 100امتياز)
ماده 12:حداقل امتياز براي احراز رتبه210 ميباشد امتيازات براي ساير رتبه ها پس از بررسي مدارک شرکت هاي متقاضي توسط کميته استاني اعلام مي شود.
تبصره : شرکتهاي تازه تاسيس يا شرکتهايي که از زمان تاسيس تا تاريخ تقاضاي رتبه فاقد فعاليت بوده اند رتبه تخصيصي به انها با هر ميزان امتياز (حتي بالاتراز 210) رتبه 7 مي باشد .

ماده 13:تعيين رتبه ظرفيت مجاز کار از نظر تعداد قراردادهاي سالانه و مبلغ کل قرارداد ها براي هر رتبه ،پس از بررسي سوابق و تعيين و تطبيق امتيازات ،توسط کميسيون هاي استاني به شرح جدول شماره 2 صورت مي گيرد .
تبصره : شرکت هاي تعاوني خدمات کارکنان ادارات و مؤسسات در مورد انجام امور مربوط به سازمان متبوع خود از رعايت حداکثر ظرفيت مجاز مستثني خواهند بود ليکن در صورتيکه بخواهند با ساير سازمانها قرارداد پيمانکاري منعقد کنند با احتساب مبلغ قرارداد با سازمان خود مشمول حداکثر ظرفيت مجازمربوط به رتبه ماخوذ ه خواهند شد.
4)نحوه کنترل قرارداد هاي پيمانکاري
ماده 14:کارفرمايان شرکت هاي موضوع اين دستور العمل (ادارات و سازمانهاي استفاده کننده از خدمات پيمانکاران )لازم است قبل از اجرايي شدن قرار داد پيمانکاري ،يک نسخه از آن را به ادارات کل تعاون ،کار و رفاعه اجتماعي استان ارسال.انجمن صنفي و تاييديه آنرا دريافت کنند لذا اجراي قرارداد قبل از اخذ تائيديه مجاز نمي باشند .
- ادارات کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعي و انجمن صنفي موظفند حداکثر ظرف مدت 20روز اداراي از وصول قرارداد ، نسبت به بررسي و ارائه پاسخ مبني بر عدم تائيد قرارداد باشد مراتب بايستي با ذکر دلايل مستند به فصل اول و دوم اين دستور العمل به سازمان متقاضي اعلام شود.
تبصره :عدم ارائه پاسخ از طرف ادارات کل تعاون ، کار استانها و انجمن هاي صنفي در مهلت مقرر به منزله تائيد قرارداد ارسالي ميباشد.
ماده 15 : در صورت عدم رضايت از نحوه کار پيمانکار سازمان ذي ربط (کارفرما)بايستي مراتب را بلافاصله به ادارات کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعي استان و انجمن صنفي مربوطه اعلام نمايد.
5)عدم ممنوعيت مدير و اعضاي هئت مديره
ماده 16:هيچ يک از مديران و اعضاي هيئت مديره شرکت نبايد مشمول اصل يکصد و چهل و يکم قانون اساسي (ممنوعيت شغلي )و تبصره 1 ماده قانون رسيدگي به تخلفاتاداري کارمندان دولت مصوب 1372(قانون منع مداخله کارکنان دولت در معملات دولتي )باشند و به هنگام تقاضاي تعيين رتبه بايستي تعهد نامه محضري لازم را در اين خصوص امضاء و ارائه نمايند . علاوه بر آن ،دستگاههاي اجرايي به هنگام انعقاد قرارداد پيمانکاري با شرکت ها لازم است در اين خصوص اطمينان حاصل و تعهد نامه هاي لازم را از شرکت اخذ نمايند.فصل اول اين دستور العمل در 18 ماده و 12 تبصره تنظيم و جايگزين تمام دستور العمل هاي گذشته در خصوص چگونگي رتبه بندي شرکتهاي خدماتي پشتيباني و فني مهندسي گرديده است.

جدول شماره 2 جدول تعييين رتبه شرکت با احراز امتيازات
رتبه شرکت حداقل امتياز اکتسابي لازم تعداد کار مجاز تعداد افراد مجاز حداکثر مبلغ مناسب (واحد: ميليون ريال)
1 1280 بيش از 5 بيش از 1000 بيش از 360،000،000
2 1140 5 تا سقف 750 270،000،000
3 1070 4 تا سقف 500 180،000،000
4 770 3 تا سقف 250 90،000،000
5 520 3 تا سقف 100 36،000،000
6 340 2 تا سقف 65 23،400،000
7 210 2 تا سقف 40 14،400،000
*در زمينه حمل ونقل به مبالغ فوق 40% اضافه مي شود.
*سالانه با توجه به افزايش تورم وهم چنين افزايش مزد کارگران ، حداکثر مبلغ هر رتبه به پيشنهاد کانون سراسري وتاييد وزارت کار حداکثر يک ماه بعد از مصوبه شوراي عالي کار ابلاغ خواهدشد.
*حداکثر مبلغ مجاز مي تواندجايگزين تعدادکار مجازوافرادمجاز باشدولي در هر دو حالت ملاک ارزيابي وسقف مجاز ارجاع کار هررتبه سقف مبلغ تعيين شده مي باشد.

مدارک مورد نياز جهت رتبه بندي شرکتهاي خدماتي ،پشتيباني و فني مهندسي

1-تکميل فرم تقاضا نامه رتبه بندي
2 – اصل و کپي مدرک تحصيلي مدير عامل يا اعضاي هيأت مديره ي شرکت همراه با کپي کارت ملي.(مدرک تحصيلي ديپلم و بالاتر از آن مورد قبول ميباشد)
3 – گواهي معتبر اشتغال به کار مدير عامل يا اعضاي هيأت مديره در مراکز دولتي و نهادهايي که مشغول به کار بوده اند.
تبصره : درمورد سوابق اشتغال در بخش خصوصي گواهي معتبر و تأييديه پرداخت حق بيمه
4 – ارائه فرم خلاصه اطلاعات طرح طبقه بندي مشاغل شرکت که قبلا به تأييد اداره نظارت بر نظام جبران خدمت رسيده يا ارائه ي قرارداد کارکنان ممهور شده به مهر سازمان کار يا ليست بيمه کارکنان ممهور به مهر سازمان تأمين اجتماعي براي 3 ماه سال در فصول مختلف همراه با صورت وضعيت بيمه ي ماهيانه و فيش پرداختي به بيمه براي چهار سال منتهي به تاريخ در خواست رتبه بندي .(اصل و کپي).
5 – ارائه ي قرار دادهاي منعقده ي چهار سال منتهي به تاريخ درخواست رتبه بندي .(اصل و کپي از تمام صفحات)
6 – ارائه ي برگ مفاصاحساب بيمه اي و مالياتي قرارداد هاي منعقده ي چهار سال منتهي به تاريخ درخواست رتبه بندي يا ارائه ي تأييديه و گواهي ذيحسابي دستگاه هاي اجرايي و يا بالاترين مقام مسئول سازمانيا موسسه ي طرف قرارداد با ذکر کامل عنوان ، شماره ،تاريخ ،مبلغ ،موضوع ،تاريخ شروع و خاتمه قرارداد.(اصل و کپي)
7 – قراردادهاي جاري شرکت که مدت آن منقضي نشده است همراه با ليست بيمه و فيش پرداختي و صورت وضعيت .(اصل و کپي از تمام صفحات)
8 – اولين و آخرين قرارداد کارکنان دفتر مرکزي همراه با مدارک تحصيلي و ليست بيمه ي شرکت براي چهار ساله منتهي به تاريخ درخواست رتبه بندي همراه با کپي کارت ملي .(اصل و يک سري کپي کامل )
9 – ارائه اصل و کپي از اظهار نامه ي ثبت شرکت ،روزنامه رسمي تأسيس و آخرين تغييرات شرکت.
تبصره :درمورد شرکتهاي تعاوني ،ارائه ي اصل و کپي گواهي ثبت اساسنامه در اداره ي ثبت شرکت ها کافي مي باشد.
10 – ارائه ي اصل و کپي سند مالکيت يا پايان کار دفتر مرکزي شرکت.
تبصره : در صورت استيجاري بودن ،ارائه ي اصل و کپي اجاره نامه ي محضري يا اجارنامه ي تنظيمي در مشاورين املاک رسمي داراي کد رهگيري که در آن کاربري اداري و يا تجاري و مساحت دقيق ملک درج شده باشد.
11 – سند و مدارک مالکيت دستگاه ها و تجهيزات شرکت به شرح ليست پيوستي .(فقط ملکي)
تبصره 2: توضيح اين که امتياز تخصيصي دستگاه در صورتي که فقط براي يک گروه تقاضاي رتبه گردد ، تعليق خواهد گرفت .
12 – ارائه اصل و کپي پروانه عضويت در انجمن صنفي
13 – ارائه اصل و کپي گواهي تعيين صلاحيت 4 ساله منتهي به تقاضاي رتبه بندي
توضيح:
با توجه به طراحي نرم افزارمتمرکزتعيين صلاحيت ورتبه بندي تحت وب ، کليه مدارک واوراق مورد نياز مي بايستي توسط متقاضي به صورت اسکن شده در نرم افزار تعيين صلاحيت ورتبه بندي ثبت واصل مدارک براي تطبيق اصالت به متصدي مربوطه در انجمن تحويل گردد.

توضيحات :لطفا همه ي مدارک فوق داخل يک زونکن آبي به ترتيب از بند 15 تا بند 1 چيده شود ، با جداکننده ي بندها از هم جدا شده ، بند 3و 4 و 5 با هم ادغام شده و به ترتيب مفاصاحساب ،قرارداد ،صورت وضعيت و فيش پرداختي،ليست بيمه چيده شود.

فرم محاسبه امتيازات براي تعيين رتبه شرکت هاي خدماتي،پشتيباني و فني مهندسي

فرم 001
استان:.......................................... شهرستان:......................................
تاريخ بررسي نهايي کميته:
1- نام شرکت : نام مدير عامل: مدرک و رشته تحصيلي:
4- نشاني قانوني شرکت:
5- کد فعاليت به نظرکميته استاني: 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • (موضوع ماده 4 فصل 2 دستورالعمل)
6 – عوامل امتيازي:
رديف عامل امتياز توضيحات
1-6 تحصيلات دکتري.............زن............مرد (نفر) فوق ليسانس...........زن..........مرد (نفر) ليسانس........زن..........مرد (نفر)
فوق ديپلم.............زن............مرد (نفر) ديپلم.............زن............مرد (نفر)
2-6 سوابق تجربي سابقه مديريت سال سابقه غير مديريت سال (در مورد کل افراد)
3-6 کارآفريني تعداد قراردادهاي کار منطبق با ليست بيمه با تعداد کارگران مشمول طرح و با توجه به مدارک مستند نفر بوده است
4-6 فعاليت مالي با توجه به مستندات ارائه شده کلا ميليون ريال
5-6 کارکنان دفتر مرکزي دکتري.............زن............مرد (نفر) فوق ليسانس..........زن...........مرد (نفر) ليسانس..........زن..........مرد (نفر)
فوق ديپلم.............زن............مرد (نفر) ديپلم.............زن............مرد (نفر)
6-6 سابقه تاسيس بر اساس مستندات مورد ملاحظه تاريخ تاسيس مي باشد.
7-6 موقعيت اداري متراژ...................متر •ملکي و سند اداري (تجاري) • ملکي و سند غير اداري
•استيجاري و سند اداري (تجاري) • استيجاري و سند غير اداري
7 جمع امتيازات رديف 1-6 تا 7-6 (A)
8 امتياز ارزشيابي........................(B) 9 – امتياز شرکت براي احراز رتبه (موضوع ماده 9 فصل 2 دستورالعمل) C=A*B
90
10 امتياز مکمل (امکانات و تجهيزات وعضويت در انجمن صنفي ) در صورتيکه Cمساوي يا بزرگتر از صد باشد D=
11 امتياز موثر براي تعيين رتبه (با توجه به ماده 11 دستورالعمل) C+D=
تائيد
کميسيون
استاني
نام و نام خانوادگي و سمت اعضاء کميسيون:
1 – سمت امضاء

2 – سمت امضاء

3 – سمت امضاء

4- سمت امضاء

5- سمت امضاء

فرم ارزشيابي عملکرد شرکت هاي خدماتي ، پشتيباني و فني مهندسي


(محل استقرار دفتر مرکزي)

فرم 002
استان:........................................... شهرستان:......................................
نام شرکت : نام و نام خانوادگي مدير عامل:
نشاني قانوني شرکت:
دوره ارزشيابي از تاريخ: تا تاريخ :
يادآوري – اين فرم صرفا توسط انجمن صنفي محل استقرار دفتر مرکزي تهيه مي شود.

1 – اجراي مقررات قانوني کار و تامين اجتماعي از هر نظر درباره کارگران (امتياز از صفر تا 10)

2 – تهيه به موقع طرح طبقه بندي مشاغل با ارائه قرارداد کارکنان که ممهور به مهراداره کل تعاون کار و امور اجتماعي
استانها باشد در 3سال منتهي به تاريخ تقاضاي رتبه باتوجه به فاصله انعقاد قرارداد پيمانکاري با انعقاد قرارداد
اجراي طرح (امتياز از صفر تا 10)
توضيح در مورد شرکتهايي که اين اقدام را ننموده و امتياز آن صفر مي شود لازم است پرونده به کميته تعيين صلاحيت استان ارجاع شود .

3 – اجراي به موقع و کامل طرح درابره همه کارگران و تطبيق آن باليست بيمه کارگران ممهور به مهر سازمان
تامين اجتماعي (امتياز از صفر تا 10)

4 – ارسال به موقع يک نسخه قرارداد پيمانکاري به اداره کل تعاون، کار و امور اجتماعي وانجمن صنفي (امتياز از صفر تا 10)
5 – ميزان عدم شکايت کارگران از پيمانکار منجر به صدور رأي محکوميت شرکت پيمانکار (امتياز از صفر تا 10)

6 – نمره آزمون شرکت در دوره آموزشي مديران شرکت (امتياز از صفر تا 10)

توضيح : در صورتيکه نمره از مأخذ 100 باشد بر 10 تقسيم مي شود . ضمناً در صورت عدم شرکت در دوره ، در کادر بالا نمره صفر نوشته شود
7 – همکاري و هماهنگي لازم در جهت اجراي مقررات با اداره کل تعاون، کار و امور اجتماعي و انجمن صنفي (امتياز از صفر تا 10)

8– افتتاح به موقع حساب بانکي براي کليه کارکنان خود جهت واريز حقوق و مزاياي آنان (امتياز از صفر تا 10)
توضيح : در مورد شرکتهايي که اين اقدام را ننموده و امتياز آنان صفر مي شود لازم است پرونده به کميسيون تعين صلاحيت استان ارجاع شود .
9-عضويت در انجمن صنفي ( امتياز از صفرتا 10)
10- فعاليت شرکت در انجمن ، حضور در کميته ها، همايش ها، دوره هاي آموزشي انجمن و...( امتياز از صفرتا10)
امتياز 10 و 9 توسط انجمن صنفي تعيين و مشخص مي شوند و براي هر يک حداکثر 10 امتياز منظور مي شود .

جمع امتياز ارزشيابي (بندهاي 1 تا 10)
نام و نام خانوادگي و سمت ارزيابي کننده : امضاء:

دبير انجمن صنفي شرکتهاي خدماتي : امضاء:

فرم ارزشيابي عملکرد شرکت هاي خدماتي، پشتيباني و فني مهندسي


(محل کارگاه شرکت)

فرم 003
استان:...........................................  شهرستان:......................................
نام شرکت : نام و نام خانوادگي مدير عامل:
نشاني قانوني شرکت:
دوره ارزشيابي از تاريخ: تا تاريخ :
يادآوري – اين فرم صرفا توسط انجمن صنفي شرکتهاي خدماتي محل فعاليت تهيه مي شود.

1 – اجراي مقررات قانوني کار و تامين اجتماعي از هر نظر درباره کارگران (امتياز از صفر تا 10)
2 – تهيه به موقع طرح طبقه بندي مشاغل با ارائه قرارداد کارکنان که ممهور به مهر اداره کل تعاون،کار و امور اجتماعي
استانها باشد در 3سال منتهي به تاريخ تقاضاي رتبه (باتوجه به فاصله انعقاد قرارداد پيمانکاري با انعقاد قرارداد
اجراي طرح )(امتياز از صفر تا 10)
توضيح در مورد شرکتهايي که اين اقدام را ننموده و امتياز آن صفر مي شود لازم است پرونده به کميسيون تعيين صلاحيت استان ارجاع شود .
3 – اجراي به موقع و کامل طرح درباره همه کارگران و تطبيق آن باليست بيمه کارگران ممهور به مهر
تامين اجتماعي (امتياز از صفر تا 10)
4 – ارسال به موقع يک نسخه قرارداد پيمانکاري به اداره کل تعاون، کار و امور اجتماعي و انجمن صنفي (امتياز از صفر تا 10)
5 – ميزان عدم شکايت کارگران از پيمانکار منجر به صدور رأي محکوميت شرکت پيمانکار (امتياز از صفر تا 10)

6 – نمره آزمون شرکت در دوره آموزشي مديران شرکت (امتياز از صفر تا 10)

توضيح : در صورتيکه نمره از مأخذ 100 باشد بر 10 تقسيم مي شود . ضمناً در صورت عدم شرکت در دوره ، در کادر بالا نمره صفر نوشته شود
7 – همکاري و هماهنگي لازم در جهت اجراي مقررات با سازمان کار و امور اجتماعي و انجمن صنفي(امتياز از صفر تا 10)

8 – افتتاح به موقع حساب بانکي براي کليه کارکنان خود جهت واريز حقوق و مزاياي آنان (امتياز از صفر تا 10)
توضيح : در مورد شرکتهايي که اين اقدام را ننموده و امتياز آنان صفر مي شود لازم است پرونده به کميسيون تعين صلاحيت استان ارجاع شود .
9-
10-
عوامل 10 و 9 توسط انجمن صنفي تعيين و مشخص مي شوند و براي هر يک حداکثر 10 امتياز منظور مي شود .
در صورتيکه انجمن مذکور عواملي را تعيين نکند جمع امتيازات 1 تا 8 در ضريب 25/1ضريب مي شوند .

جمع امتياز ارزشيابي (بندهاي 1 تا 10)
نام و نام خانوادگي و سمت ارزيابي کننده : امضاء:

دبير انجمن صنفي شرکتهاي خدماتي : امضاء:

فرم درخواست رتبه بندي
فرم 004
رياست محترم انجمن صنفي کارفرمايان شرکت هاي خدماتي ،پشتيباني و فني مهندسي
باسلام و احترام
بدين وسيله اينجانب ...........................................مدير عامل شرکت ..........................................................................به شماره ثبت .....................................،
تاريخ ثبت .....................................به نشاني ................................................................................................کد پستي .............................. تلفن.........................................،نمابر.............................................داراي مکان استيجاري مالکيت
اداري
باکاربري تجاري داراي پروانه عضويت.........................در انجمن صنفي و گواهي تعيين صلاحيت سال.............................،تقاضاي رتبه در کدهاي ذيل را دارم .
مسکوني
خواهشمند است اقدامات لازم به عمل آيد.
• کد 1 - امور حمل و نقل شامل : رانندگي و اداره امور نقليه و مواد مشابه
• کد 2 - تعمير و نگهداري شامل :تعمير و نگهداري تجهيزات و وسايل اداري (به غير از امور رايانه )،خدمات فني خودرو و موارد مشابه
• کد 3 - امور آشپزخانه و رستوران شامل:بخ و توزيع غذا ،اداره رستوران و بوفه و موارد مشابه
• کد 4 - خدمات عمومي شامل: تنظيفات ، نامه رساني،امورآبدارخانه ،خدمات پاسخگويي تلفني و موارد مشابه
• کد 5 - نگهداري و خدمات فضاي سبز شامل:خدمات باغباني و نگهداري فضاي سبز و موارد مشابه
• کد 6 - امور چاپ و تکثير شامل:صحافي ،حروفچيني،غلط گيري، خطاطي،چاپ و تکثيرو ساير امور فني و هنري چاپ و مورد مشابه
• کد 7 - امور تاسيساتي شامل: تعمير و نگهداري و بهره برداري از تاسيسات برودتي و حرارتي و موارد مشابه

تاريخ با تشکر
نام شرکت.............................
امضاء مدير عامل و مهر شرکت

درخواست شرکت
اطلاعات هويتي و تحصيلي مدير عامل و اعضاي هيأت مديره:
نام نام خانوادگي سمت در شرکت مدرک تحصلي تاريخ تولد ش-شناسنامه شماره تلفن خلاصه اطلاعات هويتي

در خواست رتبه بندي شرکت .......................................................در تاريخ ...............................تحت شماره.................................در دبيرخانه انجمن صنفي ثبت گرديد
نام و نام خانوادگي مسئول دبيرخانه انجمن
.........................................
تاريخ و امضاء ثبت دبيرخانه

فرم 013

فرم تأييديه مدرک تحصيلي

رياست محترم دانشگاه ...............................................................
با سلام و احترام
بدين وسيله به پيوست تصوير مدرک تحصيلي آقاي / خانم ........................................داراي مدرک تحصيلي ..................................................در رشته ..................................................ار آن دانشگاه محترم که در تاريخ ..............................................................فارغ التحصيل شده به حضورتان ارسال ميگردد.
خواهشمند است دستور فرماييد مراتب تأييديه ي مدرک تحصيلي مشاراليه را به اين انجمن صنفي اعلام فرمايند.
قبلا از حسن و نظر و همکاري که مبذول مي فرماييد کمال تشکر را دارد.

با تشکر
رييس هيات مديره انجمن صنفي کارفرمايان شرکت هاي
خدماتي،پشتيباني و فني مهندسي..............................

آیا می دانید ؟

 • leaving

  مفهوم ترك كار كارگران چیست؟

  ترک کار عبارت است از فسخ یکجانبه قرارداد کار از طرف کارگر بدون مجوز قانونی. برای محقق شدن ترک کار نیز کارگر می بایست قصد و نیت انجام چنین عمل حقوقی را داشته باشد. بنابر این در صورتی که قصد و نیت فسخ قرارداد وجود نداشته باشد عمل انجام شده یعنی (حضور نیافتن در کارگاه) ترک کار محسوب نمی شود.
 • workers wage

  حق سنوات کارگران چیست؟

  مطابق با ماده 24 قانون کار: درصورت خاتمه قرارداد کار، کار معین یامدت موقت، کارفرما مکلف است به کارگری که مطابق قرارداد، یکسال یا بیشتر، به کار اشتغال داشته است برای هر سال سابقه، اعم از متوالی یا متناوب براساس آخرین حقوق مبلغی معادل یکماه حقوق به عنوان مزایای پایان کار به وی پرداخت نماید
 • mozd

  تعریف مزد چیست؟

  طبق ماده ۳۴ قانون کار ، کلیه پرداخت های قانونی به کارگر به اعتبار قرارداد کار اعم از مزد یا حقوق ،کمک عائله مندی ، هزینه های مسکن ، خواربار ، ایاب و ذهاب ، مزایای غیر نقدی و نظایر اینها حق السعی و طبق ماده ۳۵ قانون کار وجوه نقدی یا غیر نقدی و یا مجموع آنها که در مقابل انجام کار به کارگر پرداخت می شود مزد نامیده می شود.

تنظیم انواع قراداد

vekalat
تنظیم و ثبت انواع قرداد های فی ما بین کارگر و کارفرما و اریه خدمات جهت تسویه حساب قانونی کارگر

ثبت شرکت و برند

sabt sherkat
 ارائه کلیه خدمات در زمینه ثبت شرکت ، ثبت برند ، ثبت تغییرات و تصمیمات شرکت ، با بهره گیری از کارشناسان متخصص و مجرب

مشاوره تامین اجتماعی

Insurance
ارائه مشاوره تخصصی در زمینه خدمات بیمه تامین اجتماعی و دیگر بیمه ها  

بیمه بیکاری

بیمه بیکاری
مشاوره در زمینه چگونگی اخذ ، مدت زمان و شرایط  بیمه بیکاری 

مشاغل سخت و زیان آور

مشاغل سخت و زیان آور
مشاوره بازنشستگی پیش از موعد مشاغل سخت و زیان آور

صلاحیت شرکت های خدماتی

تایید صلاحیت شرکت های خدماتی
ارائه مشاوره و قبول پرونده های تایید صلاحیت شرکت های خدماتی و تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران

حوادث ناشی از کار

حوادث ناشی از کار
ارائه مشاوره و پذیرش پرونده های حوادث ناشی از کار

پرونده های روابط کار

پرونده روابط کار
پیگیری تمامی پرونده های اختلاف فردی بین کارگر و کارفرما در تمامی مراحل هیاتهای تشخیص ، حل اختلاف و دیوان عدالت اداری

تسویه حساب قانونی با کارگر

checkout
مشاوره جهت انجام تسویه حساب قانونی با کارگران 

صفحه نخست

درباره ما

اداره کار

تامین اجتماعی

ثبت شرکت

ایزو

قوانین و مقررات

وبلاگ

پرسش و پاسخ

تماس با ما

تماس با ما

شماره تماس :

32333100 -071

32331009-071

فاکس :

32331009-071

همراه :

09359986434

فرم تماس با ما