صفحه نخست

درباره ما

اداره کار

تامین اجتماعی

ثبت شرکت

ایزو

قوانین و مقررات

وبلاگ

پرسش و پاسخ

تماس با ما

مقررات تعیین موارد قصور و نقض دستورالعمل ها و آئین نامه های انضباط کار در کارگاه ها موضوع تبصره ۲ ماده ۲۷ قانون کار
مصوب ۲۴/۰۱/۱۳۷۰ شورای عالی کار
آئین نامه انضباطی مجموعه مقرراتی است که در چهارچوب قانون کار و مقررات در کارگاه های بیش از ده نفر کارگر متناسب با شرایط و اوضاع و احوال کارگاه توسط کارفرما تهیه شده و پس از تایید واحد کار و امور اجتماعی محل توسط کمیته انضباط کار مورد اجرا گذاشته می شود.
در مورد کارگاه هایی که تهداد کارگران آنها کمتر از نصاب مذکور در ماده ۲ می باشد در صورت وجود تشکل کارفرمایی ، تشکل مذکور اقدام به تهیه و ارائه پیش نویس آئین نامه انضباط کار خواهد کرد.
هرگونه کوتاهی در انجام وظایف محوله و یا هرگونه فعل و ترک فعل که موجب نقص آئین نامه های انضباطی کارگاه ، بروز اختلال و بی نظمی در روند طبیعی کار ، کاهش کمی و کیفی تولید و خدمات ، افزایش ضایعات ، ضرر و زیان و نقص شئون اسلامی در کارگاه را فراهم نماید قصور نامیده می شود.

 

آشنایی با آئین نامه انضباطی کار

 

فصل اول – کلیات وتعاریف

- ماده یک: این ایین نامه برای کلیه کارگران مشمول قانون کار قابل اجرا است .
- ماده دو: به منظور حسن اجرای آیین نامه انضباط کار در هر کارگاه شرکت کمیته ای به نام « کمیته انضباط کار» که برای سهولت در ایین نامه منبعد کمیته نامیده می شود تشکیل می گردد .
*تبصره: هرواحد ... شهرستان تایعه شرکت اعم از امور، قسمت، اداره در صورت لزوم یک کارگاه محسوب می شود .
- ماده سه : این ایین نامه بعد زا تایید سازمان کل کار و امور اجتماعی استان جهت آکاهی کارگران باید در تابلوی اعلانات کارگاه نصب شود و در صورت لزوم به تشخیص کمیته جهت مفاد آن و یا سایر مقررات جلسات توجیهی تشکیل شود.
- ماده چهار: منظور از انضباط عبارت است از بروز هرگونه رفتار و اعمالی که موجبات تسهیل در اجرای مقررات فرهنگی و اجتماعی دارای محیط کار، بالابردن روحیه همکاری، رشد و تعالی فرهنگ اسلامی و انسانی و نهایتا اجرای برنامه های شرکت و رعایت مقررات پرسنلی و توسعه فعالیتهای جاری و محیط کاررا فراهم آورد.
- ماده پنج: هرگونه کوتاهی در انجام وظایف محوله و یاهرگونه فعل و ترک فعل که موجب نقض مقررات انضباطی کارگاه، بروز اختلال و بی نظمی در روند طبیعی کار ، کاهش کمی و کیفی خدمات تولید ، عدم توجه و رعایت مسایل ایمنی ، افزایش ضایعات و ضرر و زیان و نقض شئون اسلامی درکارگاه شود تخلف نامیده می شود.
- ماده شش: اقدام انضباطی عبارت است از اعمال تنبیهات متناسب با مراتب و تکرار تخلف یا عدول از مقررات انضباطی هریک از کارگران.

فصل دوم - چگونگی انتخاب اعضای کمیته انضباط کار و تشکیل جلسات آنها

ماده هفت: اعضای کمیته هر کارگاه شرکت عبارتند از:
الف - در کارگاه هایی که تعداد کارگران آنها کمتر از 35 نفر باشد.
- یک نفر نماینده شورای اسلامی کار یا انجمن صنفی و یا نماینده کارگران
- یک نفر نماینده کارفرما
- یک نفر نماینده به انتخاب دو نفر اعضای اخیرالذکر (در صورت عدم توافق نظر اداره کار و امور اجتماعی در مورد انتخاب نفر سوم لازم الرعایه است).
ب- در کارگاه هایی که تعداد کارگران آنها بیش از 35 نفر باشد.
- دو نفر نماینده شورای اسلامی و یا انجمن صنفی و یا کارگران
- دو نفر نماینده کارفرما
- یک نفر نماینده از میان سرپرستان کارگاه به انتخاب سرپرستان
تبصره: اعضای کمیته در اولین جلسه یک نفر را از بین خود به عنوان دبیر جلسه انتخاب می نمایند که دعوت نامه و کلیه مکاتبات مربوط توسط وی انجام می پذیرد.
ماده هشت: مدت عضویت هر یک از اعضای کمیته دو سال می باشد که انتخاب و انتصاب مجدد آنها بلامانع است.
ماده نه: تصمیمات کمیته که در چارچوب مقررات قانون کار و موازین این آیین نامه با اکثریت آراء (در کمیته های سه نفره حداقل دو رأی و در کمیته های پنج نفره حداقل سه رأی موافق اتخاذ می شود) پس از تأیید بالاترین مدیر مسئول کارگاه یا جانشین وی قابلیت اجراء خواهد داشت.
تبصره 1: در شرایط خاص و استثنایی، بالاترین مسئول کارگاه می تواند با اعطای یک درجه تخفیف تصمیمات کمیته رااجراء نماید.
تبصره 2: چنانچه هر یک از طرفین (کارگر یا بالاترین مسئول کارگاه) به تصمیمات کمیته معترض باشند می توانند از طریق مراجع حل اختلاف پیش بینی شده در فصل نهم قانون کار درخواست رسیدگی نمایند.
ماده ده: هرگاه یکی از اعضای کمیته در اثر فوت، استعفاء، فسخ قرارداد کار، محروم شدن از عضویت و یا به هر دلیل دیگر قادر به حضور در جلسات نباشد نماینده دیگری با توجه به ماده هفت برای باقی مانده مدت دوره انتخاب ومسئولیت محوله را عهده دار خواهد شد.
ماده یازده: اشخاص حقیقی یا حقوقی در صورت مشاهده تخلف هر یک از کارگران کارگاه موضوع را به طریق مقتضی برای بالاترین مسئول کارگاه یا جانشین وی گزارش می نمایند. بالاترین مسئول کارگاه یا جانشین وی تخلف را بررسی و در صورتی که رسیدگی و اخذ تصمیم در صلاحیت وی نباشد مراتب را برای رسیدگی و تصمیم گیری به کمیته ارجاع می نمایند. دبیر کمیته پس از دریافت گزارش نسبت به دعوت اعضاء جهت تشکیل جلسه اقدام می نماید و کمیته با توجه به شواهد و
مدارک مستند بررسی و تحقیقات لازم را به عمل آورده با رعایت مفاد این آیین نامه تصمیم مقتضی را اتخاذ می نماید.
ماده دوازده: جلسات کمیته با حضور حداقل چهار نفر از اعضاء رسمیت می یابد.
ماده سیزده: چنانچه هر یک از اعضای کمیته بدون عذر موجه دو جلسه متوالی در جلسات کمیته حضور نیابند کمیته می تواند برای این عضو اخطار کتبی ارسال نماید و در صورت ادامه غیبت، با پیشنهاد کمیته و تصویب مدیرعامل عضویت وی در کمیته خاتمه و فرد جدیدی طبق ضوابط تعیین شده قبلی انتخاب و به اداره کل کار و امور اجتماعی معرفی خواهد گردید.
ماده چهارده: کمیته می تواند در جلسات خود از نظرات مشورتی سرپرست مستقیم کارگر یا کارگران، اشخاص صاحب نظر و یا شهود ذیربط استفاده نماید. سرپرست مذکور در این جلسات فاقد حق رأی خواهد بود مگر آنکه خود عضو کمیته باشد.
تبصره: بالاترین مسئول کارگاه تسهیلات و امکانات لازم برای اجرایی نمودن ماده چهارده را فراهم می آورد.
ماده پانزده: کلیه تخلفات اعلام شده به کمیته بایستی حداکثر ظرف مدت 15 روز مورد رسیدگی قرار گیرد.
تبصره: در شرایطی که اتخاذ تصمیم در خصوص موارد تخلف به دلیل تفحص و بررسی نیاز به زمان بیشتری داشته باشد مدت مذکور با نظر کمیته حداکثر یک هفته دیگر تمدید می شود.
ماده شانزده: صورت مذاکرات و تصمیمات کمیته که با رعایت مفاد ماده نه اتخاذ می گردد در پنج نسخه تنظیم و پس از امضای اعضای حاضر در جلسه و ثبت در دفتر ویژه به ترتیب زیر توزیع می گردد:
- یک نسخه جهت اطلاع کارگر یا کارگران ذیربط
- یک نسخه جهت اطلاع بالاترین مسئول کارگاه به منظور ابلاغ به واحد ذیربط جهت انجام اقدامات اجرایی و ضبط در پرونده پرسنلی کارگر
- یک نسخه جهت نماینده کارگران
- یک نسخه جهت اطلاع واحد کار و امور اجتماعی ذیربط
- یک نسخه جهت ضبط در بایگانی کمیته بررسی یک تحول اداری و عملیاتی

فصل سوم – وظایف و اختیارات کمیته انضباط کار

ماده هفده : کمیته در چارچوب موازین این آئین نامه و مقررات جاری شرکت دارای وظایفی به شرح زیر می باشد :
1- بررسی و مطالعه گزارشات دریافتی ، سوابق عملکرد و مراتب اعمال تشویقات و تنبیهات دوران خدمت کارگر.
تبصره : اطلاعات و مدارک مورد نیاز کمیته از پرونده پرسنلی کارگر توسط امور اداری یا نماینده او به کمیته ارائه خواهد گردید .
2- حصول اطمینان از صحت اسناد و مدارک تنظیمی و سوابق قبلی اقدامات انضباطی مراتب مادون با توجه به توع تخلف.
3- تحقیق پیرامون چگونگی وقوع تخلف و انگیزه آن ، وضعیت مالی ، معیشت و افراد تحت تکفل کارگر در صورت لزوم.
4- استفاده از نظرات همکاران نزدیک به تخلف و عنداللزوم بهره گیری از نظرات و پیشنهادات رؤسا و مقامات مافوق وی.
5- بهره گیری از تخصص و نظرات کارشناس افراد مطلع راجع به میزان خسارت وارده در موارد وقوع ضرر و زیان مالی به شرکت.
6- دعوت کارگر یا کارگران به جلسه کمیته و استماع دفاعیات و ادله آنها در رابطه با موضوع تخلف.
7- اجرای سایر مواردی که بر حسب مورد به نوعی در اجرای مقررات انضباطی موثر واقع خواهد شد .
ماده هجده : کمیته انضباطی در اجرای مأموریت محوله دارای اختیاراتی به شرح زیر خواهد بود .
1- اتخاذ تصمیم راجع به تعیین تنبیهات با مورد تخلف کارگر خاطی با توجه به درجه تخلف ارتکابی در این‌آئین نامه.
2- تخفیف در اعمال اقدامات انضباطی با توجه به اظهار ندامت، عدم آگاهی کارگر متخلف و صداقت وی درهمکاری با کمیته.
3- اغماض در اعمال اقدام انضباطی شدید و صدور رأی متناسب با میزان تخلف نظیر تغییر محل خدمت کارگر خاطی به شرط ندامت و اخذ تعهد خدمت در محل و شغل جدید .

فصل چهارم ـ موارد تخلف و تنبیهات

ماده نوزده‌: به موجب تعریف‌ مشخصه‌ در ماده پنج‌ فصل اول این آئین ‌نامه‌، موارد تخلف‌ و نقض ‌ مقررات انضباطی‌ به ترتیب مشروحه زیر معین می‌ شود:

الف) تخلفات‌ درجه یک :


1- بستن هر گونه تهمت‌ و افترا به سایرین .
2- وارد کردن خسارت به ماشین ‌آلات و تأسیسات برق رسانی یا ضرر و زیان به ا موال و دارایی ‌های شرکت .
3- رشوه گرفتن‌، رشوه دادن، سرقت و اختلاس.
4- سوء استفاده از اموال اداری و ابزار کار تحت اختیار‌ به منظور تأمین‌ منافع شخصی .
5- افشای مطالب‌ اسناد محرمانه‌ با کپی برداری از این گونه از اسناد به منظور‌ استفاده غیر اداری‌ .
6- ارائه اسناد جعلی‌ برای استخدام یا تسلیم هر گونه گواهی‌ غیر مستند‌ به منظور برخورداری از مزایای استخدامی‌ و شغلی.
7- بی ‌حرمتی‌ به موازین شرع مقدس اسلام یا عدم رعایت شئونات نظام جمهوری اسلامی.
8- ایجاد نزاع و ایراد ضرب و جرح‌ در محل کار نسبت به همکاران‌ و مراجعین.
9- تشویق و ترغیب‌ سایرین‌ به کم ‌کاری و یا ایجاد‌ رفتارهای‌ تحریک آمیز به منظور جلب‌ مشارکت همکاران ‌ به منظور جلب مشارکت همکاران به کم کاری.
10- از کار انداختن سیستم های حفاظتی‌، ماشین‌آلات و شبکه‌‌های برق.
11- گرایش‌ به مفاسد اجتماعی‌ که اثر سوء درمقررات انضباطی‌ کارگاه دارد.

ب) تخلفات‌ درجه دو :

1- ترک محل کار بدون اطلاع‌ و بدون مجوز
2- شایعه‌ پراکنی در محیطکار.
3- امتناع‌ از حضور در جلسات‌ و یا خودداری‌ در ارائه‌ اطلاعات و گزارشات‌ اداری با قصد یا سوء نیت قبلی.
4- ارائه اطلاعات خلاف‌ واقع و استنکاف در تأمین اطلاعات صحیح.
5- سرپیچی‌ از دستورات اداری و امتناع‌ از دریافت‌ احکام و ابلاغات سازمانی.
6- هرگونه‌ سوء استفاده از اختیارات شغلی.
7- اهانت و بی ‌حرمتی‌ نسبت به سایرین‌ و انجام هر گونه حرکت‌ ورفتار مغایر با شئونات‌ اجتماعی‌، شغلی‌ و سازمانی در محیط کار
8- استفاده از موقعیت‌ و محیط کار به منظور انجام معاملات شخصی.
9- دخل و تصرف‌ در ثبت‌ کارت حضور و غیاب دیگران و مشارکت در ثبت حضور افراد غایب.
10-عدم استفاده از موارد و وسایل ایمنی در موقع انجام کار .
11- اهمال و قصوری که موجب‌ بروز حوادث‌ ویانقص در تأسیسات‌ برق و یا جراحت‌ دیگران گردد .
12-خوابیدن در محل کار .

ج) تخلفات درجه سه:

1- امتناع از حضور در دوره ‌های آموزشی و غیبت غیر موجه در حین گذراندن دوره آموزشی.
2- جلو‌گیری غیر موجه‌ از حضور کارگر‌ در دوره ‌های ‌آموزش مورد نیاز ضروری .
3- عدم توجه به دستورات و مقررات مربوط به ورود و خروج به کارگاه.
4- تسامح‌ و تعلل‌ در انجام وظایف‌ و عدم همکاری با دیگران
5- ایجاد بی ‌نظمی‌ و اخلال‌ در امر برگزاری‌ مجامع عمومی‌ و اجتماعی مربوط به شرکت نظیر‌ تیمهای‌ ورزشی‌، اردوها‌، سرویس‌ ایاب و ذهاب‌، کانتین‌ و غیره.

د)تخلفات درجه چهار:


1- عدم احساس مسئولیت نسبت به حفظ و نگهداری ابزار و وسایل تحت اختیار .
2- بی ‌اعتنایی‌ نسبت به توجیه‌ و تذکرات‌ مجریان‌ مقررات انضباطی‌،حفاظتی و ایمنی‌.
3- عدم رعایت‌ سلسله مراتب اداری در رفتار و کردار سازمانی.
4- ایجاد مزاحمت‌ و سر و صدا به نحوی‌ که آرا مش‌ عمومی را مختل و بر هم خوردگی‌ محیط طبیعی کار را فراهم نماید.
5- عدم استفاده از لباس کار و البسه‌ و تجهیزات‌ متناسب با شغل‌ که از طرف‌ کارفرما وا گذار شده است‌.

هـ ) تخلفات درجه پنج:


1-تأخیر ورود غیر موجه‌ به میزان
2-  2 تا 12 ساعت درماه .
3-تأخیر‌ ورود غیر موجه‌ به میزان 12 ساعت به بالا.
4- غیبت غیر موجه تا 3 روز در ماه.
5-غیبت غیر موجه‌ از4 روز به بالا در ماه .

ماده بیست: تنبیهات و اقدامات انضباطی‌

که با تصویب‌ کمیته‌ به مورد اجرا‌ گذارده می‌‌‌شود‌ عبارتند از :
1) الف: تذکر شفاهی با انعکاس‌ در شناسنامه‌ رفتاری فرد و اعلام مراتب به صورت کتبی به کمیته انضباطی‌ و واحد اداری و محل خدمت کارگر .
2) ب: تذکر کتبی با درج در پرونده پرسنلی.
3) ج: اخطار کتبی‌ با درج در پرونده پرسنلی.
4) د: توبیخ کتبی‌ با درج در پرونده پرسنلی.
5) تعلیق‌ موقت قرارداد‌ کار تا مدت شش ماه .
6) فسخ قرارداد کار و اخراج کارگر .

تبصره‌1: تنبیهات‌ متناسب با تخلفات موضوع بند «هـ» ماده نوزده و دفعات تکرار آنها طبق مفاد‌ مندرج در جداول‌ 1 و 2‌ این آئین‌نامه می‌باشد.
تبصره‌2: بالاترین‌ مسئول کارگاه‌ می‌تواند تنبیهات‌ موضوع بندهای( 1ـ 2ـ 3و4 ) را رأسا‌ و بدون مراجعه به کمیته در مورد کارگران‌ متخلف‌ تعیین و اعمال‌ نماید و اختیار اعمال مجازات‌ بندهای‌ مذکور را نیز به مسئولین تابعه‌ خود تفویض کند.
تذکر: برای تخلفاتی‌ که جنبه‌ تقصیر دارد کمیته باید جهت طرح‌ شکایت در دادگاه عمومی با پاسگاه ‌ محل اقدام نماید و در صورت محکومیت ‌ کارگاه ‌ تصمیم مقتضی‌ اتخاذ نماید‌. وظیفه کارفرما‌ در قبال کارگر‌ متخلف ‌ طبق مواد 17 و 18 و تبصره ماده 17 خواهد بود.

فصل پنجم – مقررات وضوابط اجرایی

ماده بیست و یک: در اجرای مطلوب موازین آئین نامه و حفظ حقوق استخدامی افراد، مسئولین واحدها می توانند پرونده های اختصاصی تحت عنوان شناسنامه رفتاری و عملکرد جهت هر یک از افراد تحت سرپرستی در حوزه مسئولیت خود ایجاد و در صورت بروز موارد تخلف یا اقدام انضباطی مراتب را در آن منعکس نمایند.
ماده بیست و دو: شناسنامه رفتاری و عملکرد کارگران به عنوان معیاری برای سنجش ارزشیابی سالانه، ارتقاء گروه ، انتصابات، ترفیعات، تشویقات و احتمالا اعمال اقدامات انضباطی بعدی مورد ملاک قرار خواهد گرفت.
ماده بیست و سه: واحد کارگزینی موظف خواهد بود مراتب تشویقات و اقدامات انضباطی کارگران را ( به استثنای تنبیه موضوع بند الف ماده بیست) به صورت مکتوب در پرونده های پرسنلی ثبت و ضبط نماید.
ماده بیست و چهار: رسیدگی به تخلفاتی که در صلاحیت محاکم قضایی می باشد از شمول موازین این آئین نامه مستثنی بوده و بالاترین مسئول کارگاه نیز می تواند به منظور رعایت نظم و انضباط کارگاه اقدام انضباطی متناسب را در حوزه اختیارات خود پس از صدور رأی محاکم قضایی اعمال نماید.

فصل ششم – تشویقات

ماده بیست و پنجم: چنانچه هریک از کارکنان در انجام وظیفه محوله آن چنان کوشا باشند که موجبات تعالی جسم وروح و گسترش اخلاق اسلامی و ایجاد نظم در امور و حسن شهرت و رشد فعالیتهای اقتصادی شرکت را فراهم آورد اقدام تشویقی به یکی از اشکال زیر در موردی اعمال خواهد گردید.
الف: تشویق کتبی با درج در پرونده پرسنلی و یا تقدیر شفاهی در جمع کارکنان بنا به پیشنهاد سرپرست مستقیم کارگر و تصویب بالاترین مسئول کارگاه
ب: اعطای پاداش حداکثر تا معادل سه ماه حقوق و مزایای مستمر در سال به صورت نقدی و غیر نقدی و مسافرتی ( سیاحتی یا زیارتی) بنا به پیشنهاد مسئول مستقیم کارگر و تأیید بالاترین مسئول کارگاه و تصویبمدیر عامل و تصویب هیئت مدیره
ج : خارج ازموارد فوق بنا به تشخیص وپیشنهاد بالاترین مسئول کارگاه یا مدیرعامل و تصویب هیئت مدیره
تبصره: تشویق دسته جمعی بنا به پیشنهاد بالاترین مسئول کارگاه و تأیید مدیر عامل و تصویب هیئت مدیره امکان پذیرخواهد بود.
ماده بیست و شش: هر گونه اصلاحات وملحقات بعدی که از طرف اداره کار و امور اجتماعی در مورد آئین نامه انضباط کار ابلاغ گردد و یا تغییرات مورد نیاز کارگاه که با توافق اداره کل کار و اموراجتماعی خراسان صورت گیرد در این آئین نامه موثر خواهد بود و مواردی که در این آئین نامه پیش بینی نشده است، طبق نظر اداره کل عمل خواهد شد.

 

(1) جدول تخلفات و تنبیهات تأخیر ورود

takhir

 

توضیح 1 ) : در مورد اجرای جدول فوق وضع سرویس کارکنان و بعد مسافت و مشکلات رفت وآمد کارگران در نظر گرفته شده و تأخیر ورود ناشی از اتفاقاتی از قبیل حوادث و سوانح غیرمترقبه ، برف و باران و یخبندان و کولاک شدید و ناگهانی که موجب کندی یا توقف رفت و آمد شود موجه تلقی میشود .


توضیح 2 ) : در صورتی که کارگری در هر ماه تا دو ساعت تأخیر ورود داشته باشد . بالاترین مسئول کارگاه میتواند برای هر بار به نسبت تأخیر غیرموجه از مزد و مزایای جنبی و یا در صورت درخواست کارگر از مرخصی استحقاقی وی کسر نماید .


توضیح 3 ) : در احتساب نوبتهای فوق الذکر جدول تخلفات تأخیر ورود از ابتدای هر سال تا پایان همان سال ملاک عمل خواهد بود .


توضیح 4 ) : در واحدهایی که تأخیر ورود یا تعجیل خروج کارکنان موجب اختلاف در فعالیتهای شرکت می شود و یا در مورد کسانی که پستهای کلیدی و حساس دارند . کمیته می تواند این گونه موارد را مشخص و اعلام نموده و تنبیهات کارکنان ذیربط را تأخیر ورود غیرموجه تعیین نماید .


(2) جدول تخلفات و تنبیهات غیرموجه 

takhir2

 

جهت تنظیم آیین نامه انضباطی مناسب با شغل و محیط کار خود هم اکنون با کارشناسان عدل گستر تماس بگیرید

 

آیا می دانید ؟

 • leaving

  مفهوم ترك كار كارگران چیست؟

  ترک کار عبارت است از فسخ یکجانبه قرارداد کار از طرف کارگر بدون مجوز قانونی. برای محقق شدن ترک کار نیز کارگر می بایست قصد و نیت انجام چنین عمل حقوقی را داشته باشد. بنابر این در صورتی که قصد و نیت فسخ قرارداد وجود نداشته باشد عمل انجام شده یعنی (حضور نیافتن در کارگاه) ترک کار محسوب نمی شود.
 • workers wage

  حق سنوات کارگران چیست؟

  مطابق با ماده 24 قانون کار: درصورت خاتمه قرارداد کار، کار معین یامدت موقت، کارفرما مکلف است به کارگری که مطابق قرارداد، یکسال یا بیشتر، به کار اشتغال داشته است برای هر سال سابقه، اعم از متوالی یا متناوب براساس آخرین حقوق مبلغی معادل یکماه حقوق به عنوان مزایای پایان کار به وی پرداخت نماید
 • mozd

  تعریف مزد چیست؟

  طبق ماده ۳۴ قانون کار ، کلیه پرداخت های قانونی به کارگر به اعتبار قرارداد کار اعم از مزد یا حقوق ،کمک عائله مندی ، هزینه های مسکن ، خواربار ، ایاب و ذهاب ، مزایای غیر نقدی و نظایر اینها حق السعی و طبق ماده ۳۵ قانون کار وجوه نقدی یا غیر نقدی و یا مجموع آنها که در مقابل انجام کار به کارگر پرداخت می شود مزد نامیده می شود.

تنظیم انواع قراداد

vekalat
تنظیم و ثبت انواع قرداد های فی ما بین کارگر و کارفرما و اریه خدمات جهت تسویه حساب قانونی کارگر

ثبت شرکت و برند

sabt sherkat
 ارائه کلیه خدمات در زمینه ثبت شرکت ، ثبت برند ، ثبت تغییرات و تصمیمات شرکت ، با بهره گیری از کارشناسان متخصص و مجرب

مشاوره تامین اجتماعی

Insurance
ارائه مشاوره تخصصی در زمینه خدمات بیمه تامین اجتماعی و دیگر بیمه ها  

بیمه بیکاری

بیمه بیکاری
مشاوره در زمینه چگونگی اخذ ، مدت زمان و شرایط  بیمه بیکاری 

مشاغل سخت و زیان آور

مشاغل سخت و زیان آور
مشاوره بازنشستگی پیش از موعد مشاغل سخت و زیان آور

صلاحیت شرکت های خدماتی

تایید صلاحیت شرکت های خدماتی
ارائه مشاوره و قبول پرونده های تایید صلاحیت شرکت های خدماتی و تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران

حوادث ناشی از کار

حوادث ناشی از کار
ارائه مشاوره و پذیرش پرونده های حوادث ناشی از کار

پرونده های روابط کار

پرونده روابط کار
پیگیری تمامی پرونده های اختلاف فردی بین کارگر و کارفرما در تمامی مراحل هیاتهای تشخیص ، حل اختلاف و دیوان عدالت اداری

تسویه حساب قانونی با کارگر

checkout
مشاوره جهت انجام تسویه حساب قانونی با کارگران 

صفحه نخست

درباره ما

اداره کار

تامین اجتماعی

ثبت شرکت

ایزو

قوانین و مقررات

وبلاگ

پرسش و پاسخ

تماس با ما

تماس با ما

شماره تماس :

32333100 -071

32331009-071

فاکس :

32331009-071

همراه :

09359986434

فرم تماس با ما