صفحه نخست

درباره ما

اداره کار

تامین اجتماعی

ثبت شرکت

ایزو

قوانین و مقررات

وبلاگ

پرسش و پاسخ

تماس با ما

مرخصي زايمان

باردار شدن و بارداري ممکن است براي زنان شاغلي که بخشي از هزين? زندگي را تأمين مي‌کنند، نگراني‌هايي ايجاد کند. طول مدت مرخصي زايمان، دستمزد ايام مرخصي زايمان و همچنين وضعيت کاري آنها بعد از پايان مرخصي زايمان، دغدغ? بسياري از زنان باردار شاغل است. با آگاهي از قوانين و مقررات مربوط به مرخصي زايمان و کمک‌هزين? اين دوره مي‌توانيد کمي از نگراني‌هاي خود را کم کنيد. در اين مطلب مي‌توانيد با قوانين مرخصي‌ها، کمک‌هزينه در طول مرخصي زايمان و بازگشت به محل کار پس از زايمان آشنا شويد.

قوانين مرخصي زايمان و مرخصي استعلاجي

طبق اصلاحي? قانون تنظيم جمعيت خانواده مصوب ?? خرداد ?? مجلس، مرخصي زايمان براي زنان باردار شاغل از شش ماه به نه ماه افزايش پيدا کرده است. با اين حال، تنها برخي از نهادهاي دولتي نسبت به اجراي اين قانون اقدام کرده‌اند و عموماً شرکت‌هاي خصوصي تنها با شش ماه مرخصي زايمان موافقت مي‌کنند. زنان بارداري که نوزاد خود را با شير مادر تغذيه خواهند کرد، در اواخر دور? بارداري خود مي‌توانند از اين مرخصي استفاده کنند. شرکت‌هاي خصوصي نيز موظف هستند با اين مرخصي موافقت کنند. زن باردار شاغل مي‌تواند در صورت موافقت کارفرما در ماه آخر بارداري تقاضاي مرخصي زايمان کند.

مرخصي زايمان بخشي از سابق? کار فرد به حساب مي‌آيد و استفاده از آن، ساير مرخصي‌هايي را که مطابق قانون، يک فرد شاغل مي‌تواند از آنها استفاده کند تحت تأثير قرار نمي‌دهد. با توجه به اين که مدت مرخصي زايمان، بخشي از سابق? کار فرد شاغل است به اين مدت عيدي و پاداش نيز تعلق خواهد گرفت. در مدت مرخصي زايمان به مادر باردار کمک‌هزين? بارداري تعلق مي‌گيرد که به عنوان دستمزد مدت مرخصي زايمان نيز شناخته مي‌شود. اين مبلغ در شرکت‌هاي خصوصي توسط تأمين اجتماعي پرداخت مي‌شود.

اگر در دوران بارداري مادر به خاطر مشکل و بنا به تشخيص پزشک نياز به استراحت در خانه داشته باشد، مي‌تواند از مرخصي استعلاجي استفاده کند. مرخصي استعلاجي هيچ تأثيري بر حق استفاده از مرخصي زايمان براي مادران نخواهد داشت و اضافه بر مدت زمان مرخصي زايمان است و از آن کم نخواهد کرد. براي بيمه‌شدگان تأمين اجتماعي، اگر مرخصي استعلاجي از هفت روز در هر نوبت يا ?? روز در يک سال بيشتر نباشد، تأييدي? پزشک معالج کافي است. در مواردي که مرخصي استعلاجي بيشتر از ?? روز و کمتر از ?? روز باشد، تأييدي? پزشک معتمد سازمان تأمين اجتماعي مورد نياز است و در صورت نياز به مرخصي بيشتر از اين مقدار، موضوع بايد به تأييد شوراي پزشکي تأمين اجتماعي برسد. غرامت دستمزد ايام بيماري در شرکت‌هاي خصوصي توسط تأمين اجتماعي پرداخت خواهد شد و اين مدت به عنوان سابق? فرد محاسبه مي‌شود.


کمک‌هزينه بارداري در ايام مرخصي زايمان

مرخصي زايمان به هم? زنان شاغل تعلق مي‌گيرد، اما دريافت کمک‌هزين? بارداري در شرکت‌هاي خصوصي مطابق قوانين تأمين اجتماعي است و در برخي از شرکت‌هاي دولتي نيز بر اساس بخش‌نامه‌هاي داخلي عمل خواهد شد. کمک هزين? بارداري براي زنان شاغل تحت پوشش تأمين اجتماعي در موارد زير پرداخت مي‌شود:

- در يک ‌سال گذشته، حداقل ?? روز کاري حق بيمه پرداخت کرده باشد.
- در مدت مرخصي، مشغول به کار نباشد و دستمزدي دريافت نکند.
- در زمان تقاضاي مرخصي، مشغول به کار يا در مرخصي استحقاقي باشد.
- زايمان مربوط به فرزند چهارم به بعد نباشد.

در حال حاضر تأمين اجتماعي تنها کمک‌هزين? بارداري براي مدت شش ماه را پرداخت مي‌کند. مبلغ اين کمک‌هزينه بر اساس مبلغ دستمزدي محاسبه مي‌شود که مبناي محاسب? حق بيم? شماست. اگر شرکت شما دستمزدي بيشتر از آنچه در ليست بيمه به تأمين اجتماعي اعلام شده است به شما پرداخت مي‌کند، ملاک محاسب? کمک‌هزين? بارداري مبلغ اعلام‌شده به تأمين اجتماعي است. اگر در جريان دستمزدي نيستيد که توسط شرکت به تأمين اجتماعي اعلام مي‌شود، مي‌توانيد از بخش منابع انساني شرکت در مورد آن سؤال کنيد.

طبق قوانين تأمين اجتماعي، کمک‌هزين? بارداري معادل دو سوم آخرين دستمزد شخص است. آخرين حقوق بر اساس ميانگين سه ماه آخر آن بخش از حقوق که حق بيمه از آن کسر مي‌شود محاسبه خواهد شد. درصورتي‌که مادر باردار بنا به تشخيص پزشک، نياز به استراحت يا درمان داشته باشد و مطابق قانون، مشمول استفاده از مرخصي استعلاجي باشد، تأمين اجتماعي مبلغي را به عنوان غرامت دستمزد ايام بيماري به شخص بيمه‌شده پرداخت خواهد کرد. مادران شاغل تحت پوشش تأمين اجتماعي براي دريافت کمک‌هزين? بارداري يا غرامت دستمزد ايام بيماري بايد با در دست داشتن مدارک شامل اصل دفترچ? بيمه و گواهي پزشک معتبر به شعب? سازمان تأمين اجتماعي مراجعه کنند. تأمين اجتماعي معمولاً مبلغ کمک‌هزين? بارداري و ساير هزينه‌ها را در يک نوبت و در پايان دوره به حساب شما پرداخت خواهد کرد.


مرخصي زمان شيردهي زنان شاغل

از آنجا ‌که شير مادر يکي از مؤثرترين عوامل در افزايش سلامت نوزاد است، قوانيني در ايران براي حمايت و تشويق مادران جهت تغذي? نوزادشان از شير خود وضع شده است. بر اساس اين قوانين، مادراني که به کودک شير مي‌دهند، مي‌توانند روزانه از يک ساعت مرخصي براي شير دادن فرزندان خود استفاده کنند. مادراني که نوزادان آنها در مهدکودک يا محلي نزديک به محل کار هستند و امکان رفت و آمد براي آنها مقدور است، مي‌توانند بر حسب نياز، اين مرخصي يک ‌ساعته را سه نوبت در روز استفاده کنند، البته درصورتي‌که مجموع مرخصي استفاده‌شده در هر روز بيشتر از يک ساعت نشود. ساير مادران مي‌توانند با توافق کارفرما يک ساعت زودتر محل کار خود را ترک کنند. اين قانون مشمول مادراني است که طبق تأييد پزشک يا مراکز بهداشتي، نوزاد شيرخوار خود را با شير مادر تغذيه مي‌کنند. زنان باردار بيمه‌شده بايد توجه کنند که در صورت استفاده نکردن از اين مرخصي امکان جمع شدن يا دريافت هزين? آن را نخواهند داشت. بنابراين بهتر است از اين فرصت براي شير دادن به نوزاد شيرخوار خود استفاده کنيد.


بازگشت به کار پس از مرخصي زايمان

يکي از دغدغه‌هاي مهم زنان باردار شاغل، امنيت شغلي آنها در دوران بارداري و پس از آن است. قانون ترويج تغذيه با شير مادر و حمايت از مادران در دوران شيردهي، به صراحت شرکت‌ها و کارفرماها را موظف کرده است تا امنيت شغلي زنان در دوران بارداري، پس از مرخصي زايمان و در دوران شيردهي را تأمين کنند، اما ممکن است برخي از شرکت‌ها و نهادها مشکل‌هايي را براي زنان باردار جهت بازگشت به کار يا استفاده از حقوق دوران شيردهي ايجاد کنند.

طبق قانون، قرارداد افراد در دوران مرخصي زايمان به حالت تعليق درمي‌آيد و بعد از مرخصي زايمان مجدداً فرد بايد به کار قبلي خود بازگردد. مطابق قانون کار، اگر مادر باردار قرارداد کار موقت دارد که پايان آن در زمان مرخصي زايمان است، مدت مرخصي زايمان به مدت قرارداد اضافه خواهد شد و پس از پايان مدت مرخصي، فرد بايد به سر کار خود بازگردد. همچنين قانون، شرکت‌ها و کارفرماها را از اخراج زنان باردار و زناني که به کودک خود شير مي‌دهند، در مدتي که مشمول حمايت قانون هستند، منع کرده است و کارفرما نمي‌تواند زنان باردار را در دوران بارداري، در زمان مرخصي زايمان يا در دور? شيردهي اخراج کند. اگرچه بسياري از شرکت‌ها قوانين را رعايت مي‌کنند، اما اگر به هر دليلي شرکت از پذيرش شما پس از پايان مرخصي زايمان امتناع کرد يا در دوران بارداري شما را اخراج کرد، مي‌توانيد با مراجعه به ادار? کار منطقه يا شهر خود شکايتي را از کارفرما تنظيم کنيد. در چنين مواردي هيئت تشخيص وزارت کار، حکم بازگشت مادر به محل کار را صادر مي‌کند و مادر مي‌تواند به سر کار خود بازگردد. اگر کارفرما از پذيرش حکم بازگشت به کار امتناع کند، شخص بيمه‌شده مي‌تواند تقاضاي استفاده از مزاياي بيمه? بيکاري بدهد. در اين صورت مطابق قانون براي مدت بيکاري، فرد دستمزد بيکاري دريافت خواهد کرد.

تنظیم انواع قراداد

vekalat
تنظیم و ثبت انواع قرداد های فی ما بین کارگر و کارفرما و اریه خدمات جهت تسویه حساب قانونی کارگر

ثبت شرکت و برند

sabt sherkat
 ارائه کلیه خدمات در زمینه ثبت شرکت ، ثبت برند ، ثبت تغییرات و تصمیمات شرکت ، با بهره گیری از کارشناسان متخصص و مجرب

مشاوره تامین اجتماعی

Insurance
ارائه مشاوره تخصصی در زمینه خدمات بیمه تامین اجتماعی و دیگر بیمه ها  

بیمه بیکاری

بیمه بیکاری
مشاوره در زمینه چگونگی اخذ ، مدت زمان و شرایط  بیمه بیکاری 

مشاغل سخت و زیان آور

مشاغل سخت و زیان آور
مشاوره بازنشستگی پیش از موعد مشاغل سخت و زیان آور

صلاحیت شرکت های خدماتی

تایید صلاحیت شرکت های خدماتی
ارائه مشاوره و قبول پرونده های تایید صلاحیت شرکت های خدماتی و تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران

حوادث ناشی از کار

حوادث ناشی از کار
ارائه مشاوره و پذیرش پرونده های حوادث ناشی از کار

پرونده های روابط کار

پرونده روابط کار
پیگیری تمامی پرونده های اختلاف فردی بین کارگر و کارفرما در تمامی مراحل هیاتهای تشخیص ، حل اختلاف و دیوان عدالت اداری

تسویه حساب قانونی با کارگر

checkout
مشاوره جهت انجام تسویه حساب قانونی با کارگران