صفحه نخست

درباره ما

اداره کار

تامین اجتماعی

ثبت شرکت

قوانین و مقررات

وبلاگ

محصولات

تماس با ما

اطمینان خاطر و احساس آرامش در کار را با  موسسه حقوقی عــدل گـسـتـر تجربه کنید

Advice

 

مشاوره روابط کار

 انجام مشاوره تخصصی  در زمینه روابط کار

Unemployment

 

بیمه بیکاری

 مشاوره بیمه بیکاری

Insurance

 

مشاوره تامین اجتماعی

انواع بیمه و مشکلات مربوط به آن 

hard

 

مشاغل سخت و زیان آور

بازنشستگی پیش از موعد مشاغل سخت 

Company registration

 

 ثبت شرکت و برند

ارائه خدمات ثبت شرکت و برند

Accreditation

 

صلاحیت شرکت های خدماتی

تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران

Contract

 

تنظیم انواع قرارداد

تنظیم انواع قرارداد کار

Work related accidents

 

حوادث ناشی از کار

پذیرش پرونده های حوادث ناشی از کار

adlgostar

الف : حداقل مزد و مزاياي 1397 :

1- حداقل مزد روزانه کارگران مبلغ 370423 ريال

2- حداقل مزد ماهيانه کارگران مبلغ 11112690 ريال

3- حق مسکن ماهانه : اعم از مجرد و متاهل مبلغ 400000 ريال

 4- حق اولاد ماهانه به شرط داشتن 720 روز سابقه بيمه براي هر فرزند مبلغ 1111269 ريال

 (مطابق قانون اصلاح قوانين تنظيم جمعيت و خانواده کليه محدوديت هاي مقرر در ساير قوانين که بر اساس تعداد فرزند براي والدين شاغل يا فرزندان آنان ايجاد شده است لغو شده است)

 کمک هزينه اقلام مصرفي خانوار ( بن کارگري ) اعم از مجرد و متاهل ماهيانه :  1100000ريال

 تبصره : مقررات اين مصوبه شامل حال دانش آموزان و دانشجوياني که درايام تعطيلات تابستاني در سال 1397 به طور موقت در کارگاهها اشتغال ميابند نخواهد شد .ب : نحوه افزايش مزد در سال1397: ( در خصوص کارگراني که در سال1396 دستمزدي بيشتر از حداقل دريافت مي نموده اند ) :

 

 1- اعمال ضريب افزايش : ( کليه مبالغ به ريال مي باشد )

 1-1 – کارگران فاقد طرح طبقه بندي مشاغل مصوب : مزد ثابت روزانه سال1396 = 6768 + 12/1 × مزد ثابت روزانه سال 1395 مشروط بر اين که از 309977 ريال کمتر نباشد

 2-1 – کارگران واجد طرح طبقه بندي مشاغل مصوب : مزد مبناي روزانه سال1396 = 6768 + 12/1 × مزد مبناي روزانه سال 1395 مشروط بر اين که از 309977 ريال کمتر نباشد

 3-1-کارگران کار مزدي : در مورد کليه کارگران کارمزدي ، نرخهاي کارمزدي آنان در سال 1396 به نسبت آخرين کارمزد در سال 1395 به ماخذ12% افزايش مي يابد . چنانچه کارگران داراي بخش ثابت مزد علاوه بر کارمزد باشند اين بخش نيز بايستي 12% افزايش يابد. علاوه بر آن در راستاي اعمال افزايش رقم ثابت موضوع بند 1 بخشنامه شورايعالي کار ، روزانه 6768 ريال نيز به طور ثابت در مورد کليه کارگران کارمزد برقرار خواهد گرديد.

 تبصره 1 : چنانچه نرخ يا ملاکهاي کارمزدي تابع قسمت ثابت مزد و يا به عبارت ديگر به صورت درصدي از قسمت ثابت مزد تعيين شده باشد در اين صورت تنها بخش ثابت مزد مشمول افزايش 12% خواهد گرديد .علاوه بر اين افزايش ، روزانه 6768 ريال نيز به قسمت ثابت مزد اضافه مي گردد.

 تبصره 2 : چنانچه پس از اعمال افزايش نسبت به مزدسال 1395 ، بخش ثابت و متغير مزد ،کمتراز 309977 ريال در روز گردد ملاک محاسبه و پرداخت به کارگران کارمزدي همان 309977 ريال خواهد بود .

 

2- اعمال پايه سنوات( مزد پايه يا يکسال ارشديت ): پس ا زاعمال افزايش مذکور در بند يک به منظور اعطاي پايه سنوات به کارگراني که حداقل يکسال سابقه کاردارند و يا يکسال از دريافت آخرين پايه سنواتي آنان گذشته باشد اعم از اينکه حق سنوات يا مزاياي پايان کار خود را تسويه حساب کرده باشند يا خير در تاريخ سالگرد شروع به کار در سالجاري به شرح ذيل عمل مي شود :

 1-2- در کارگاههاي فاقد طرح طبقه بندي مشاغل مصوب وزارت تعاون ، کار ورفاه اجتماعي روزانه 17000 ريال و ماهيانه 510000 ريال به مزد سال 1396 اضافه خواهد شد .

 2-2- در کارگاههاي واجد طرح طبقه بندي مشاغل مصوب وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعي پايه سنوات گروه 1 مبلغ 17000 ريال بوده و تا گروه 11 روزانه 200 ريال و از گروه 12 تا 20 روزانه 400 ريال به مزد پايه هر گروه اضافه خواهد شد .( نرخ پايه سنوات گروه 20 به ميزان 22600 ريال خواهد بود )

 3-2- در مورد کارگران کارمزدي بر حسب آنکه مشمول طرح طبقه بندي باشند يا خير حسب مورد طبق موارد مذکور دراين بند از پايه سنوات برخوردار خواهند شد .

 4-2- در مورد کارگران فصلي به نسبت مدت کارکردشان در سال 1395 ميزان مقرر دراين بند بر حسب آنکه مشمول طرح طبقه بندي باشند يا خير حسب مورد تعلق خواهد گرفت .ج : نحوه محاسبه فوق العاده يک ساعت اضافه کاري :

 مزد و فوق العاده يک ساعت کاراضافي = 4/1 × مزد يک ساعت = 33/7 ÷ مزد روزانه = 30 ÷ حقوق ثابت ماهيانه

 تبصره : به منظورتسهيل در محاسبه فوق العاده اضافه کاري مي توان از روش زير نيز استفاده نمود : مزد و فوق العاده يک ساعت کار اضافي = 157 ÷ حقوق ثابت ماهيانه

 مثال : مزد و فوق العاده يک ساعت کاراضافي بر مبناي حداقل مزد سال 1396 59231 ريال = 157 ÷ 9299310

 

 *جهت محاسبه و تنظيم ليست حقوق کارکنان هم اکنون با کارشناسان عدل گستر تماس بگيريد *

 تماس با ماحداقل مزد سالهاي 1393 ، 1394 ، 1395 و 1396 ( مزد و پايه سنوات ) با توجه به تاريخ شروع به کار در آخرين کارگاه

 

dastmozd
جدول تغييرات سطوح مزدي بااحتساب افزايش ها و پايه سنواتي ساليانه

 

dastmozd1 *جهت محاسبه و تنظيم ليست حقوق کارکنان هم اکنون با کارشناسان عدل گستر تماس بگيريد *

 تماس با ما

آیا می دانید ؟

 • leaving

  مفهوم ترك كار كارگران چیست؟

  ترک کار عبارت است از فسخ یکجانبه قرارداد کار از طرف کارگر بدون مجوز قانونی. برای محقق شدن ترک کار نیز کارگر می بایست قصد و نیت انجام چنین عمل حقوقی را داشته باشد. بنابر این در صورتی که قصد و نیت فسخ قرارداد وجود نداشته باشد عمل انجام شده یعنی (حضور نیافتن در کارگاه) ترک کار محسوب نمی شود.
 • workers wage

  حق سنوات کارگران چیست؟

  مطابق با ماده 24 قانون کار: درصورت خاتمه قرارداد کار، کار معین یامدت موقت، کارفرما مکلف است به کارگری که مطابق قرارداد، یکسال یا بیشتر، به کار اشتغال داشته است برای هر سال سابقه، اعم از متوالی یا متناوب براساس آخرین حقوق مبلغی معادل یکماه حقوق به عنوان مزایای پایان کار به وی پرداخت نماید
 • mozd

  تعریف مزد چیست؟

  طبق ماده ۳۴ قانون کار ، کلیه پرداخت های قانونی به کارگر به اعتبار قرارداد کار اعم از مزد یا حقوق ،کمک عائله مندی ، هزینه های مسکن ، خواربار ، ایاب و ذهاب ، مزایای غیر نقدی و نظایر اینها حق السعی و طبق ماده ۳۵ قانون کار وجوه نقدی یا غیر نقدی و یا مجموع آنها که در مقابل انجام کار به کارگر پرداخت می شود مزد نامیده می شود.

پرونده های روابط کار

justice
پیگیری تمامی پرونده های اختلاف فردی بین کارگر و کارفرما در تمامی مراحل هیاتهای تشخیص ، حل اختلاف و دیوان عدالت اداری

انواع قراداد

vekalat
تنظیم و ثبت انواع قرداد های فی ما بین کارگر و کارفرما و اریه خدمات جهت تسویه حساب قانونی کارگر

ثبت شرکت و موسسه

sabt sherkat
 ارائه کلیه خدمات در زمینه ثبت شرکت ، ثبت برند ، ثبت تغییرات و تصمیمات شرکت ، با بهره گیری از کارشناسان متخصص و مجرب

تماس با ما

شماره تماس :

32333100 -071

32331009-071

فاکس :

32331009-071

همراه :

09359986434

فرم تماس با ما